Pripojené služby Honda Podmienky

Podmienky Služieb („Podmienky“)

Obsah

1. Informácie o týchto Podmienkach

2. Kontaktovanie našej spoločnosti3. Služby

4. Vytvorenie Pripojeného profilu

5. Aktivácia Karty eSIM

6. Potvrdenie vlastníctva

7. Pravidelné potvrdenie vlastníctva

8. Pozvaní používatelia

9. Balíky služieb

10. Obsah a používanie Balíkov služieb

11. Objednávanie Balíkov služieb

12. Automatické obnovenie Balíkov služieb

13. Zrušenie Balíkov služieb a vrátenie peňazí

14. Balíky služieb tretích strán

15. Prvá krajina registrácie

16. Prijateľné použitie služieb

17. Záruka

18. Zodpovednosť

19. Zmena vlastníctva Vozidla a deaktivácia Služieb

20. Ukončenie Služieb zo strany spoločnosti Honda

21. Ukončenie Služieb z vašej strany

22. Dôsledky ukončenia

23. Zmeny týchto Podmienok a Podmienok balíka služieb

24. Zmeny Služieb

25. Udalosti mimo našej kontroly

26. Súkromie

27. Práva duševného vlastníctva

28. Ďalšie podmienky

29. Platné právne predpisy

30. Podmienky Balíka služieb

1. Informácie o týchto Podmienkach

1.1   Sme spoločnosť Honda Motor Europe Limited (ďalej len „spoločnosť Honda“, „my“ alebo „naša spoločnosť“), spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Anglicku a vo Walese a naša registrovaná adresa je Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglicko RG12 1HL.  Číslo našej spoločnosti je 00857969 a naše číslo DPH je GB 711019584 v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, IČO: 46 814 281, so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2127/B.

1.2   Tieto podmienky by ste si mali pozorne prečítať skôr, ako si zakúpite alebo inak využijete akékoľvek služby („Služby“) ponúkané spoločnosťou Honda z času na čas prostredníctvom kompatibilného vozidla Honda („Vozidlo“) alebo aplikácie mobilného telefónu My Honda + („Aplikácia“).

1.3   Tieto podmienky a podmienky aplikácie („Podmienky aplikácie“) spolu predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou Honda v súvislosti s nákupom alebo používaním služieb.  Budete požiadaní o prijatie týchto Podmienok, čo si od vás môže vyžadovať začiarknutie políčok digitálneho prijatia v aplikácii.

1.4   Beriete na vedomie, že prijatím týchto Podmienok budete nimi právne viazaní a v momente ich prijatia sa vytvorí právne záväzná dohoda medzi vami a spoločnosťou Honda. Ak nesúhlasíte s týmito Podmienkami, nebudete si môcť kúpiť ani používať niektoré alebo všetky Služby.

1.5   Tieto Podmienky obsahujú dôležité informácie týkajúce sa vašich zákonných práv, povinností a prostriedkov nápravy. Upozorňujeme najmä na nasledujúce ustanovenia týchto Podmienok: odsek 5 (Aktivácia Karty eSIM); odsek 10 (Obsah a používanie Balíkov služieb), odsek 12 (Automatické obnovenie Balíkov služieb); odsek 15 (Prvá krajina registrácie); odsek 16 (Prijateľné použitie Služieb); odsek 17 (Záruka); a odsek 18 (Zodpovednosť).

1.6  Tieto Podmienky boli naposledy aktualizované: 9. marca 2020.

2. Kontaktovanie našej spoločnosti

2.1   Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok alebo Služieb, máte nasledujúce možnosti:

2.1.1    pozrite si najčastejšie otázky na webovej lokalite spoločnosti Honda („Stránky s najčastejšími otázkami“) na adrese https://www.honda.sk/cars/owners/caste-otazky.html ;

2.1.2    kontaktujte nás pomocou kontaktných metód a kontaktných údajov, ktoré sú k dispozícii na Stránkach s najčastejšími otázkami alebo ktoré vám poskytla spoločnosť Honda iným spôsobom.

2.2    Žiadne ustanovenie týchto Podmienok neovplyvňuje žiadne práva, ktoré môžete mať podľa právnych predpisov, napríklad podľa zákona č. 250/2007 Z.z. oochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a podľa ďalších súvisiacich a osobitných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.  Podrobnejšie informácie o svojich právach nájdete napr. na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike: esc-sr.sk   alebo na čísle+421 905 528 477.

3.  Služby

3.1    Aby ste mohli používať Služby alebo využívať ich výhody, musíte vykonať určité kroky.  Spoločnosť Honda vás z času na čas upozorní na takéto kroky, ale okrem iného bude potrebné vykonať nasledovné:

3.1.1   stiahnuť si a nainštalovať Aplikáciu do svojho inteligentného telefónu (pozrite si Podmienky aplikácie);

3.1.2   vytvoriť si Účet Honda a Pripojený profil (pozrite si odsek 4);

3.1.3    mať vo Vozidle kartu eSIM, ktorá je prepnutá do Režimu pripojených služieb (pozrite si odsek 5);

3.1.4     dokončiť Potvrdenie o vlastníctve alebo Pravidelné potvrdenie vlastníctva pre Vozidlo (pozrite si odseky 6 a 7);

3.1.5    byť Primárny používateľ alebo Pozvaný používateľ Vozidla (pozrite si odseky 6 a 8); a

3.1.6    mať požadovaný Balík služieb pre Služby (pozrite si odsek 9).

3.2     Služby sa môžu líšiť v závislosti od modelu, špecifikácie a roku vydania Vozidla a od Prvej krajiny registrácie (pozrite si odsek 15).  Ak Vozidlo nie je schopné prijímať Služby napríklad z dôvodu miestnych regulačných požiadaviek alebo z technických dôvodov, spoločnosť Honda nie je povinná poskytovať vám služby.

3.3     Ďalšie podrobnosti o Službách, ktoré spoločnosť Honda z času na čas ponúka, je možné prediskutovať s vaším predajcom, sú k dispozícii na Stránkach s najčastejšími otázkami a ďalšie informácie sú k dispozícii v Aplikácii. Upozorňujeme, že Služby môžu mať obmedzenú funkčnosť, ak nemáte vo svojom smartfóne stiahnutú najnovšiu verziu Aplikácie alebo operačného systému.

3.4    Aby ste mohli využívať Služby, musíte mať najmenej 16 rokov alebo iný vek, ktorý môže byť: (i) uvedený v týchto Podmienkach alebo Podmienkach balíka služieb, alebo (ii) vyžadovaný vo vašej krajine na používanie Aplikácie alebo Služieb.

4. Vytvorenie Pripojeného profilu

4.1   Na používanie Služieb si budete musieť v rámci Aplikácie vytvoriť profil pripojených služieb od spoločnosti Honda („Pripojený profil“).  Na vytvorenie Pripojeného profilu musíte postupovať podľa postupu opísaného v Aplikácii, v rámci ktorého bude potrebné vykonať nasledujúce kroky:

4.1.1    stiahnutie a inštalácia Aplikácie do vášho inteligentného telefónu;

4.1.2    vytvorenie online používateľského účtu Honda („Účet Honda“) podľa postupu stanoveného v Podmienkach aplikácie; a

4.1.3    poskytnutie ďalších podrobností, ako je vaše meno, adresa alebo akékoľvek ďalšie informácie požadované počas vytvárania vášho Pripojeného profilu alebo akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré môže naša spoločnosť občas vyžadovať.

4.2      Pri vytváraní Pripojeného profilu nám musíte poskytnúť pravdivé, presné a úplné informácie a tieto informácie musíte občas aktualizovať alebo zmeniť podľa potreby.

4.3      Ak pri vytváraní Pripojeného profilu poskytnete nepravdivé, nepresné alebo neúplné informácie alebo ak svoje informácie rýchlo nezmeníte ani neaktualizujete podľa potreby, vyhradzujeme si právo ukončiť váš Pripojený profil s okamžitým účinkom a vy už nebudete môcť využívať Služby.  Pozrite si odsek 19 nižšie, kde nájdete ďalšie informácie o našich právach na ukončenie.

4.4     Súhlasíte s tým, že svoje heslo a všetky ďalšie podrobnosti týkajúce sa vášho Pripojeného profilu budete uchovávať v bezpečí a dôvernosti a že táto povinnosť je výhradne vašou zodpovednosťou.  Ak si myslíte, že niekto získal neoprávnený prístup k vášmu Pripojenému profilu, mali by ste si okamžite zmeniť svoje heslo.

4.5     Ak chcete odstrániť svoj Pripojený profil, postupujte podľa postupu popísaného v Aplikácii a ak chcete odstrániť svoj Účet Honda, kontaktujte spoločnosť Honda.  Ak odstránite svoj Účet Honda, váš Pripojený profil bude tiež automaticky odstránený, preto starostlivo zvážte odstránenie vášho Účtu Honda.  Prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, kde nájdete ďalšie podrobnosti o tom, ako môže vymazanie vášho Účtu Honda alebo Pripojeného profilu ovplyvniť vaše údaje, ktoré vlastníme.

4.6    Ak v ktoromkoľvek okamihu prestanete mať Pripojený profil, vaša Karta eSIM môže byť prepnutá do Režimu eCall (ako je definované v odseku 5) a nebudete môcť prijímať Služby.  V takýchto prípadoch spoločnosť Honda nebude povinná vydať refundáciu za akékoľvek nepoužité Služby ani nenesie zodpovednosť za nemožnosť používať služby alebo ich nedostupnosť.  Na umožnenie prepnutia vašej Karty eSIM späť do Pripojeného režimu (ako je to definované v odseku 5) budete musieť vytvoriť nový Pripojený profil a znova vykonať postup uvedený v odseku 5.

5. Aktivácia Karty eSIM

5.1   Vozidlá schopné prijímať Služby obsahujú zabudovaný čip modulu identity účastníka („Karta eSIM“). Karta eSIM môže byť spočiatku nastavená na „režim len eCall“, čo znamená, že Karta eSIM nie je úplne pripojená k mobilnej telekomunikačnej sieti a Vozidlo nie je schopné prijímať ani vysielať žiadne údaje, a teda poskytovať Služby („Režim eCall“).

5.2    Aby ste mohli využívať všetky funkcie Služieb, budete musieť aktivovať svoju Kartu eSIM jej prepnutím do „pripojeného režimu“, čo znamená, že je úplne pripojená k mobilnej telekomunikačnej sieti („Pripojený režim“). Ak chcete prepnúť svoju Kartu eSIM do Pripojeného režimu, musíte postupovať podľa pokynov v Aplikácii, ktoré môžu vyžadovať, aby ste mali prístup k Vozidlu a navštívili obchodné zastúpenie spoločnosti Honda.    

5.3    Karta eSIM a jej pripojenie k mobilnej telekomunikačnej sieti je pre spoločnosť Honda spravované poskytovateľom siete tretej strany. Dokončením krokov uvedených v odseku 5.2 potvrdzujete, že súhlasíte s prepnutím Karty eSIM do Pripojeného režimu a pripojením k mobilnej telekomunikačnej sieti.

5.4   Ak chcete, aby bola vaša karta eSIM prepnutá z Pripojeného režimu do Režimu eCall, budete musieť odstrániť Vozidlo z vašej Garáže (ako je definovaná v odseku 6.5) alebo odstrániť svoj Pripojený profil.  Po dokončení jednej z týchto akcií spoločnosť Honda vynaloží primerané úsilie na prepnutie Karty eSIM do Režimu eCall, môže to však závisieť od mnohých vonkajších faktorov, ako napríklad umiestnenie Vozidla v oblasti s prístupom k mobilnej telekomunikačnej sieti.  Prepnutím Karty eSIM do Režimu eCall nebudete mať prístup k Službám a spoločnosť Honda nebude povinná vydať refundáciu za akékoľvek nepoužité Služby ani zodpovedná za nemožnosť používať Služby alebo ich nedostupnosť.

5.5    Upozorňujeme, že iba Primárny používateľ (ako je definovaný v odseku 6.4) smie prepnúť Kartu eSIM do Pripojeného režimu alebo Režimu eCall a že vykonaním takýchto požiadaviek a akcií zaručujete, že ste alebo budete Primárny používateľ.

6. Potvrdenie vlastníctva 

6.1  Ak máte Vozidlo, ktoré je schopné prijímať Služby, po vytvorení Pripojeného profilu a prepnutí vašej Karty eSIM do Pripojeného režimu môžete prepojiť Vozidlo s Pripojeným profilom pomocou Aplikácie.

6.2   Aby ste mohli prepojiť Vozidlo s vaším Pripojeným profilom, budete musieť potvrdiť, že ste zákonný vlastník Vozidla alebo že máte jasný a nesporný súhlas zákonného vlastníka na používanie Vozidla ako Primárny používateľ (ako je definovaný nižšie) („Potvrdenie vlastníctva“).   

6.3  Na dokončenie Potvrdenia vlastníctva budete musieť vykonať a dokončiť proces Potvrdenia vlastníctva, ako je to popísané v Aplikácii.  Tento proces môže vyžadovať, aby ste mali prístup k Vozidlu a zadali určité informácie do Aplikácie alebo do zobrazovacej jednotky Vozidla („Zobrazovacia jednotka vozidla“), ako je identifikačné číslo vozidla („Číslo VIN“).

6.4   Jednotlivec, ktorý vyplnil Potvrdenie vlastníctva pre Vozidlo, sa na účely Služieb a týchto Podmienok označí za primárneho používateľa Vozidla („Primárny používateľ“).

6.5   Po dokončení Potvrdenia vlastníctva sa Vozidlo zobrazí vo virtuálnej garáži v rámci Aplikácie, ktorá zobrazuje Vozidlá spojené s vaším Pripojeným profilom („Garáž“). Upozorňujeme, že určenie Primárneho používateľa alebo dokončenie Potvrdenia vlastníctva neznamená, že sa stanete zákonným vlastníkom Vozidla.  Ide len o proces implementovaný spoločnosťou Honda na riadenie Služieb.

6.6    Dokončením Potvrdenia vlastníctva alebo Pravidelného potvrdenia vlastníctva (ako je to uvedené v odsekoch 6 a 7) zaručujete a vyhlasujete pre spoločnosť Honda, že ste zákonný vlastník Vozidla alebo že máte jasný a nesporný súhlas zákonného vlastníka na používanie Vozidla ako Primárny používateľ.  Ak porušujete tento odsek  6.6, potom súhlasíte s tým, že spoločnosti Honda alebo zákonnému vlastníkovi Vozidla zaplatíte akékoľvek straty, náklady alebo iné sumy, ktoré môžu byť spôsobené alebo môžu vzniknúť v dôsledku vášho neoprávneného Potvrdenia vlastníctva alebo Pravidelného potvrdenia vlastníctva.

7. Pravidelné potvrdenie vlastníctva

7.1   Okrem Potvrdenia vlastníctva platí, že keď je Pripojený profil prvýkrát prepojený s Vozidlom, ako je to opísané v odseku 6, budete občas požiadaní, aby ste znova potvrdili, že ste stále zákonný vlastník Vozidla alebo stále máte povolenie od zákonného vlastníka používať vozidlo ako Primárny používateľ („Pravidelné potvrdenie vlastníctva“).

7.2   Na dokončenie Pravidelného potvrdenia vlastníctva občas od spoločnosti Honda dostanete upozornenie, že musíte znova dokončiť Potvrdenie vlastníctva podľa pokynov v Aplikácii. 

7.3   Pravidelné potvrdenie vlastníctva je opatrenie, ktoré zaviedla spoločnosť Honda na zabránenie neoprávnenému použitiu Služieb, a musí byť dokončené v lehotách, ktoré spoločnosť Honda uvedenie v oznámení. Ak nedokončíte Pravidelné potvrdenie vlastníctva v stanovených lehotách, spoločnosť Honda je oprávnená prepnúť vašu Kartu eSIM do Režimu eCall a pozastaviť Služby. V prípade pozastavenia Služieb a za predpokladu, že máte aktívny Balík služieb, ktorého platnosť neuplynula, môžete kedykoľvek obnoviť pozastavené Služby následným dokončením Pravidelného potvrdenia vlastníctva a ak je potrebné znova prepnúť vašu Kartu eSIM do Pripojeného režimu, môže byť potrebné navštíviť obchodné zastúpenie spoločnosti Honda, ako je to opísané v odseku 5.

7.4  Spoločnosť Honda nezodpovedá za žiadnu stratu ani prerušenie Služieb v prípade, že dôjde k pozastaveniu Služieb v dôsledku toho, že ste nedokončili Pravidelné potvrdenie vlastníctva.  Podobne platí, že ak ste zaplatili za Služby vopred (napríklad prostredníctvom Balíka služieb s predplatným), súhlasíte s tým, že nemáte nárok na refundáciu alebo náhradu v súvislosti s obdobím, počas ktorého sú Služby pozastavené.

8. Pozvaní používatelia

8.1   Primárny používateľ je oprávnený povoliť ďalším jednotlivcom používať Aplikáciu alebo Služby s Vozidlom (ďalej len „Pozvaní používatelia“) vykonaním postupu uvedeného v Aplikácii. Súhlasíte s tým, že budete so spoločnosťou Honda zdieľať iba osobné údaje alebo informácie o osobách, ktoré požiadali o rolu Pozvaného používateľa a ktorým boli poskytnuté všetky informácie o takomto zdieľaní údajov, ako to môžu vyžadovať príslušné právne predpisy.

8.2  Povolený počet Pozvaných používateľov v rovnakom čase a ďalšie podrobnosti o takýchto limitoch sú uvedené na Stránkach s najčastejšími otázkami.  Na použitie Aplikácie alebo Služieb je Pozvaný používateľ povinný vytvoriť si Účet Honda a Pripojený profil podľa postupu stanoveného v odseku 4 alebo prostredníctvom iného procesu, ktorý môže spoločnosť Honda občas oznámiť Pozvanému používateľovi. 

8.3   S výnimkou odsekov 5, 6 a 7 sa tieto Podmienky sa vzťahujú aj na Pozvaných používateľov, ktorí budú musieť pri vytváraní Účtu Honda a Pripojeného profilu akceptovať tieto Podmienky začiarknutím políčok digitálneho prijatia v Aplikácii.  Ak ste Pozvaný používateľ, beriete na vedomie, že prijatím týchto Podmienok budete nimi právne viazaní a v momente ich prijatia sa vytvorí právne záväzná dohoda medzi vami a spoločnosťou Honda. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nebudete sa môcť stať Pozvaným používateľom.

8.4   Pozvaný používateľ a Primárny používateľ zodpovedajú spoločnosti Honda za akékoľvek činy alebo opomenutia Pozvaných používateľov a akéhokoľvek iného používateľa alebo cestujúceho vo Vozidle (vrátane akéhokoľvek porušenia týchto Podmienok) v rozsahu, v akom takéto činy alebo opomenutia spôsobia spoločnosti Honda straty alebo náklady.

8.5   Keď Pozvaný používateľ dokončí požadované kroky, Vozidlo sa zobrazí v jeho Garáži.  Pozvaní používatelia majú vo vzťahu k Vozidlu a Službám obmedzenejšie práva ako Primárni používatelia a Pozvaní používatelia si nemôžu zakúpiť alebo predplatiť Balíky služieb (pozrite si odsek 9).  Iba Primárny používateľ je oprávnený zakúpiť alebo predplatiť Balíky služieb pre Vozidlo a iba Primárny používateľ je oprávnený nastaviť určité preferencie pre Vozidlo, ktoré Pozvaný používateľ nemôže zmeniť.  Ďalšie informácie sú k dispozícii v Aplikácii.

8.6   Ak ste Pozvaný používateľ:

8.6.1  zaručujete a vyhlasujete, že ste boli pozvaní a oprávnení Primárnym používateľom na prístup, používanie alebo využívanie Aplikácie a Služieb vo vzťahu k Vozidlu, pre ktoré sa registrujete ako Pozvaný užívateľ;

8.6.2   beriete na vedomie, že ak používate Vozidlo, Primárny používateľ alebo iní Pozvaní používatelia môžu mať možnosť zobraziť určité informácie o vašom používaní Vozidla a histórii ciest (ako je to ďalej opísané vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov); a

8.6.3  nebudete mať žiadne práva ani nároky voči spoločnosti Honda, ak sa Primárny užívateľ rozhodne, že už viac nemáte oprávnenie byť Pozvaným používateľom, a to ani v prípade nemožnosti používať alebo nedostupnosti Služieb.

9. Balíky služieb

9.1  Služby sú zoskupené do balíkov („Balíky služieb“), ktoré poskytuje:

9.1.1  spoločnosť Honda ako štandardné vybavenie alebo bezplatne len v prípade prvého majiteľa Vozidla („Štandardné balíky služieb“); 

9.1.2  spoločnosť Honda výmenou za platené predplatené („Balíky služieb s predplatným“); alebo

9.1.3  organizácia tretej strany výmenou za platené predplatné („Balíky služieb tretích strán“). 

9.2    Pri nákupe alebo inom použití určitých Balíkov služieb sa na váš nákup alebo používanie týchto Balíkov služieb môžu vzťahovať ďalšie zmluvné podmienky („Podmienky balíka služieb“).  Podmienky balíka služieb sú stanovené na konci týchto Podmienok alebo ich môže spoločnosť Honda poskytnúť samostatne.  Ak použijete Služby zahrnuté v akýchkoľvek Balíkoch služieb, bude sa to považovať za súhlas s dodržiavaním príslušných Podmienok balíka služieb.    

9.3   Podmienky balíka služieb by sa mali čítať spolu s týmito Podmienkami. Podmienky balíka služieb sú predmetom a sú súčasťou týchto Podmienok a vašej celkovej právne záväznej dohody so spoločnosťou Honda (ako je to uvedené v odseku 1.4).  V prípade rozporu alebo nesúladu medzi odsekom 1 až 29 týchto Podmienok a Podmienkami balíka služieb majú prednosť Podmienky balíka služieb (iba v rozsahu takéhoto konfliktu alebo nekonzistentnosti).

10. Obsah a používanie Balíkov služieb

10.1  Balík služieb v súlade s odsekom 10.3 začína dátumom aktivácie, ktorý vám oznámi spoločnosť Honda, a končí dátumom skončenia platnosti uvedeným v Aplikácii („Trvanie balíka služieb“). Na konci Trvania balíka služieb je možné Balíky služieb obnoviť alebo opätovne zakúpiť v súlade s odsekom 11 alebo, ak to bolo vopred dohodnuté, automaticky sa obnoví v súlade s odsekom 12.  Ak sa Balík služieb neobnoví alebo znova nezakúpi, možno nebudete môcť v rámci tohto Balíka služieb používať alebo prijímať Služby.

10.2  Spoločnosť Honda je oprávnená občas meniť obsah a vlastnosti Balíkov služieb a spoločnosť Honda nezaručuje, že Služby tvoriace Štandardný balík služieb budú vždy poskytované ako štandardné alebo bezplatne (podľa potreby). Takéto Služby sa môžu zmeniť tak, aby vyžadovali platené predplatné, na základe rozhodnutia spoločnosti Honda a ak budete chcieť pokračovať v používaní takýchto služieb, môže sa od vás napríklad vyžadovať, aby ste si zakúpili Štandardný balík služieb (alebo Balík služieb s predplatným alebo Balík služieb tretích strán).

10.3  Spoločnosť Honda môže občas ponúkať Balíky služieb bezplatne počas konkrétneho Trvania balíka služieb (a toto Trvanie balíka služieb sa môže začať skôr ako dátum skutočnej aktivácie).  Takáto ponuka bude na výhradnom uvážení spoločnosti Honda a po skončení príslušného Trvania balíka služieb môžete byť požiadaní, aby ste za Balík služieb zaplatili, ak si prajete naďalej dostávať tieto Služby.

10.4  Všetky Balíky služieb sú neprenosné (či už na inú osobu alebo iné Vozidlo).  Ak sa Vozidlo predá alebo ak sa jeho vlastníctvo prevedie pred uplynutím Trvania balíka služieb, každý nový vlastník alebo používateľ Vozidla si bude musieť zakúpiť nový Balík služieb, ak bude chcieť používať alebo využívať tieto Služby.  Od spoločnosti Honda nebude možné požadovať refundáciu za akúkoľvek nepoužitú časť Balíka služieb a prijímate zodpovednosť za akúkoľvek nemožnosť používať alebo akékoľvek výdavky, ak sa Balík služieb skončí pred skončením Trvania balíka služieb.  Aby sa predišlo pochybnostiam, akékoľvek doplnkové Balíky služieb ponúkané v súvislosti s odsekom 10.2 sú tiež neprenosné v súlade s týmto odsekom.

11. Objednávanie Balíkov služieb

11.1  Občas si budete možno chcieť objednať Balík služieb od spoločnosti Honda, napríklad preto, že chcete využívať určité Služby ponúkané spoločnosťou Honda, alebo preto, že platnosť vášho existujúceho Balíka služieb uplynula alebo bol tento balík ukončený.  Upozorňujeme, že určité Balíky služieb sú kompatibilné iba s určitými modelmi a špecifikáciami Vozidla a môžu byť tiež k dispozícii iba v niektorých krajinách. Spoločnosť Honda nie je povinná poskytovať vám Služby, ak Vozidlo nie je kompatibilné alebo ak Služby nie sú dostupné vo vašej krajine.   

11.2  Predtým, ako budete môcť používať Balík služieb, ktorý ešte nedostávate, budete musieť vykonať a dokončiť proces online objednávky v Aplikácii výberom Balíka služieb, ktorý chcete kúpiť, a vykonaním príslušnej platby spoločnosti Honda.  Platba za Balík služieb sa môže uskutočniť pomocou väčšiny najpoužívanejších kreditných a debetných kariet. Spoločnosť Honda používa na spracovanie platieb za Balíky služieb poskytovateľa platobných služieb tretej strany.

11.3  Po dokončení objednávky Balíka služieb musíte počkať, kým od spoločnosti Honda nedostanete potvrdzovací e-mail a kým sa váš Balík služieb nezobrazí v Aplikácii ako aktívny. Vaša objednávka Balíka služieb nebude akceptovaná a spoločnosť Honda nebude povinná poskytnúť vám Balík služieb a akékoľvek súvisiace Služby, kým spoločnosť Honda nepotvrdí vašu objednávku a Balík služieb nebude v Aplikácii zobrazený ako aktívny.

11.4  Služby podliehajú DPH alebo podobnej dani z predaja, takže v prípade zmeny krajiny by ste to mali bezodkladne oznámiť spoločnosti Honda, pretože to môže mať vplyv na celkovú cenu vášho Balíka služieb (napríklad z dôvodu započítania prípadných vyšších sadzieb DPH alebo podobnej dane z predaja vo vašej novej krajine bydliska).  Spoločnosť Honda je oprávnená požadovať od vás akúkoľvek zvýšenú DPH alebo podobnú daň z predaja, ktorá sa môže uplatniť v dôsledku zmeny vašej krajiny.

Upozornenie týkajúce sa balíka Digital Key:

Ak zrušíte Vaše predplatné pre funkciu Digital Key alebo ak vyprší platnosť predplatného, musíte sa uistiť, že sa aplikácia My Honda+ alebo zariadenie vášho vozidla okamžite pripojí na sieť, aby sa mohli podrobné údaje funkcie Digital Key aktualizovať. Pokiaľ nezabezpečíte pripojenie Vášho mobilného zariadenia k dátovej sieti alebo zariadenia vozidla k signálu GPS, aby sa vykonala potrebná aktualizácia systému, funkcia Digital Key ostane aktívna a bude naďalej aktívna počas 30 dní po zrušení alebo vypršaní platnosti, a to napriek zrušeniu alebo vypršaniu platnosti predplatného. Ktokoľvek, kto smie používať funkciu Digital Key hneď pred zrušením alebo vypršaním platnosti predplatného, bude mať naďalej prístup k vozidlu a Vaše vozidlo bude vystavené riziku ujmy alebo poškodenia. Informujte o tejto záležitosti Vášho poisťovateľa pre prípad, že by to ovplyvnilo Vaše poistné krytie. Spoločnosť Honda nepreberá zodpovednosť za akékoľvek ujmy alebo škody na Vašom vozidle, ktoré vzniknú v dôsledku toho, že nezabezpečíte pripojenie aplikácie My Honda+ alebo zariadenia vozidla k sieti, bez ohľadu na to, či je alebo nie je ovplyvnené Vaše poistenie, ani inak.

12. Automatické obnovenie Balíkov služieb

12.1  Po objednaní Balíka služieb si môžete zvoliť automatické obnovenie na konci Trvania balíka služieb a za používanie balíka služieb vám bude zaúčtovaný poplatok za ďalšie obdobie, ktoré sa zobrazuje v Aplikácii.  V takýchto prípadoch súhlasíte a oprávňujete spoločnosť Honda na požadovanú platbu z vašej kreditnej alebo debetnej karty v čase automatického obnovenia Balíka služieb.

12.2   V súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov platí, že pred automatickým obnovením Balíka služieb v súlade s týmito Podmienkami vám môžeme poslať e-mail alebo inú komunikáciu s upozornením, že Trvanie balíka služieb sa končí.  Postupujte podľa postupu uvedeného v Aplikácii alebo sa obráťte na spoločnosť Honda, ak nechcete, aby sa váš Balík služieb automaticky obnovoval.

12.3  Ak neobnovíte Balík služieb, nebudete môcť dostávať príslušné Služby.  V takom prípade postupujte podľa postupu uvedeného v Aplikácii alebo kontaktujte spoločnosť Honda.

13. Zrušenie Balíkov služieb a vrátenie peňazí zo strany spoločnosti Honda

13.1   Ak zadáte objednávku Balíka služieb, ktorý poskytuje spoločnosť Honda, pomocou procesu online objednávky opísaného v odseku 11 alebo ak sa Balík služieb automaticky obnovuje v súlade s odsekom 12, máte právo zrušiť objednávku do 14 dní od dátumu vašej objednávky bez uvedenia dôvodu.  Ak chcete uplatniť svoje právo na zrušenie, musíte postupovať podľa postupu popísaného v Aplikácii.  Postup týkajúci sa Balíkov služieb tretích strán nájdete v odseku 14 nižšie.

13.2  Ak ste zrušili objednávku v súlade s odsekom 13.1, vrátime vám platbu, ktorú ste nám v súvislosti s danou objednávkou vykonali, hneď ako to bude možné.  Ak ste použili Balík služieb pred uplatnením svojho práva na zrušenie, môžeme vám poskytnúť primeraný pomerný odpočet z refundácie na pokrytie zodpovedajúceho použitia Balíka služieb.  Ak zrušíte Balík služieb po 14 dňoch od dátumu vašej objednávky, nemáte nárok na refundáciu, pokiaľ naplatia odseky 21, 23 alebo 24.

13.3   Refundácia sa uskutoční prostredníctvom rovnakého platobného prostriedku, aký sa použil pri platbe za objednávku.  Žiadne ustanovenie týchto Podmienok neovplyvňuje žiadne práva, ktoré môžete mať podľa právnych predpisov. 

14. Balíky služieb tretích strán

14.1   Balíky služieb tretích strán môžu pozostávať z tovaru alebo služieb, ktoré poskytuje organizácia tretej strany, ktorá nie je súčasťou skupiny spoločností Honda (ďalej len „Poskytovateľ tretej strany“).

14.2   Na účely zakúpenia Balíkov služieb tretích strán sa od vás môže vyžadovať, aby ste prijali a súhlasili s príslušnými zmluvnými podmienkami a zásadami Poskytovateľa tretej strany („Podmienky tretej strany“) a platili poplatky Poskytovateľovi tretej strany.  Ďalšie právne podmienky platné pre Balíky služieb tretích strán sú uvedené v Podmienkach balíka služieb platných pre Balíky služieb tretích strán a príslušných Podmienkach tretej strany.

14.3    Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať Podmienky tretej strany a uhradíte akékoľvek príslušné poplatky Poskytovateľovi tretej strany.  Nezodpovedáme za činy alebo opomenutia akýchkoľvek Poskytovateľov tretej strany (vrátane (okrem iného) akýchkoľvek problémov týkajúcich sa funkčnosti alebo dostupnosti akýchkoľvek Balíkov služieb tretích strán).

14.4    Súhlasíte s tým, že ak zrušíte akékoľvek Balíky služieb tretích strán, možno nebudete môcť získať všetky výhody Služieb a nebudete mať nárok na refundáciu za akékoľvek ďalšie Balíky služieb, za ktoré ste zaplatili vopred, ale nemôžete ich ďalej používať.  

14.5   Zodpovedáte za zrušenie Balíkov služieb tretích strán, ktoré si predplatíte alebo za ktoré si platíte v súvislosti so Službami.  Upozorňujeme, že v prípade zrušenia objednávky od Poskytovateľa tretej strany môžete mať určité práva na refundáciu od Poskytovateľa tretej strany a tieto práva by ste mali prebrať s príslušným Poskytovateľom tretej strany, a nie so spoločnosťou Honda. Okrem toho spoločnosť Honda nezodpovedá za žiadne sumy, ktoré ste povinní zaplatiť Poskytovateľovi tretej strany, napriek tomu, že už Služby nepoužívate.    

14.6  Berte na vedomie, že Poskytovatelia tretej strany môžu spracúvať vaše osobné údaje a že takéto spracovanie môže podliehať určitým Podmienkam tretej strany, ktoré platia medzi vami a Poskytovateľom tretej strany.  Môžeme občas zmeniť Poskytovateľov tretej strany a v takom prípade vás budeme o tom informovať.

15. Prvá krajina registrácie

15.1   Keď je Vozidlo prvýkrát spojené s Pripojeným profilom na základe procesu Potvrdenia vlastníctva, funkčnosť Aplikácie a Služieb bude odrážať krajinu registrácie Čísla VIN Vozidla („Prvá krajina registrácie“).   

„Prvá krajina registrácie“ znamená: buď (i) krajinu, v ktorej má sídlo predajca značky Honda, ktorý ako prvý predal zákazníkovi príslušné Vozidlo, alebo (ii) krajinu, v ktorej bolo Vozidlo prvýkrát zákonne zaregistrované, podľa toho, čo nastane skôr.

15.2  Niektoré Služby nemusia byť dostupné v každej krajine, napríklad z dôvodu miestnych regulačných požiadaviek alebo z technických dôvodov a Prvá krajina registrácie, ktorá je zvolená pre Vozidlo, bude určovať, aké Služby je Vozidlo schopné dostávať.  Honda nezodpovedá za žiadnu nemožnosť používať Služby alebo ich nedostupnosť v dôsledku Prvej krajiny registrácie, ktorá je zvolená pre Vozidlo.

15.3  Po výbere Prvej krajiny registrácie sa toto nastavenie dá zmeniť iba kontaktovaním spoločnosti Honda (v súlade s odsekom 2.1.2) a poskytnutím uspokojivých dôkazov o tom, že Vozidlo bude zaregistrované v inej krajine ako Prvá krajina registrácie. V takýchto prípadoch spoločnosť Honda v súlade s odsekom 15.6 vynaloží primerané úsilie na prepojenie Pripojeného profilu s novou krajinou, v ktorej je Vozidlo zaregistrované, ale spoločnosť Honda nezaručuje, že bude môcť zmeniť Prvú krajinu registrácie.

15.4   Keď dokončíte Potvrdenie vlastníctva alebo opätovne zaregistrujete Číslo VIN, potvrdzujete, že krajina, v ktorej registrujete Vozidlo, je krajina, v ktorej sa bude toto Vozidlo primárne používať.

15.5  Ak predávate Vozidlo, súhlasíte s tým, že kupujúcemu oznámite: (i) Prvú krajiny registrácie a (ii) to, že niektoré Služby nemusia byť dostupné vo všetkých krajinách, pred dokončením zakúpenia Vozidla. Spoločnosť Honda nezodpovedá za akékoľvek nároky, ktoré môže mať kupujúci Vozidla v dôsledku nedostupnosti akýchkoľvek Služieb v krajine, v ktorej zamýšľa Vozidlo používať, v dôsledku toho, že nie sú dostupné v Prvej krajine registrácie.

15.6   Služby sú k dispozícii iba v niektorých krajinách a jazykoch, ktoré sú uvedené na Stránkach s najčastejšími otázkami.  Zoznam krajín a jazykov sa môže občas zmeniť podľa rozhodnutia spoločnosti Honda.                                                                                

16. Prijateľné použitie služieb

16.1 Služby nesmiete používať v rozpore s tým, čo je uvedené v týchto Podmienkach a akýchkoľvek príslušných Podmienkach balíka služieb.

16.2   Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať nasledujúce činnosti:

16.2.1  nebudete kopírovať Služby s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na účely zálohovania alebo prevádzkovej bezpečnosti;

16.2.2  nebudete dávať do nájmu, prenajímať, sublicencovať, požičiavať, prekladať, zlučovať, prispôsobovať, pozmeňovať alebo upravovať Služby (pokiaľ to nie je povolené v inom odseku týchto Podmienok, napríklad v prípade Pozvaných používateľov);

16.2.3 nebudete vykonávať žiadne zmeny alebo úpravy celých Služieb alebo akejkoľvek ich časti ani nedovolíte, aby sa Služby alebo akákoľvek ich časť skombinovali alebo začlenili do akýchkoľvek iných programov; a

16.2.4 nebudete rozoberať, dekompilovať, spätne analyzovať ani vytvárať odvodené diela založené na celých Službách alebo akejkoľvek ich časti.

16.3 Musíte dodržiavať nasledujúce podmienky

16.3.1 nesmiete používať Služby alebo ktorúkoľvek ich funkciou akýmkoľvek nezákonným spôsobom, na akýkoľvek nezákonný účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý odporuje týmto Podmienkam, alebo konať podvodne alebo so zlým úmyslom, napríklad preniknutím alebo vložením škodlivého kódu vrátane vírusov alebo škodlivých údajov do Služieb, Vozidla alebo akéhokoľvek iného operačného systému;

16.3.2  Služby smiete používať iba na zamýšľané použitie a primeraným spôsobom;

16.3.3 musíte informovať spoločnosť Honda hneď, ako je to prakticky možné, ak dôjde k zmenám vo vlastníctve Vozidla (vrátane (okrem iného) predaja, odcudzenia alebo straty Vozidla alebo neoprávneného použitia Vozidla);

16.3.4  musíte zabezpečiť, aby všetci vodiči alebo používatelia Vozidla boli informovaní o tom, že Aplikácia zahŕňa možnosť sledovať Vozidlo;

16.3.5  nesmiete porušovať naše práva duševného vlastníctva ani práva tretích strán v súvislosti s vaším využívaním Služieb alebo akýchkoľvek ich funkcií;

16.3.6  nesmiete prenášať žiadny materiál, ktorý je hanlivý, urážlivý alebo inak sporný, v súvislosti s vaším používaním Služieb alebo akýchkoľvek ich funkcií;

16.3.7  nesmiete používať Služby alebo akékoľvek ich funkcie spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť, narušiť alebo ohroziť naše systémy alebo bezpečnosť alebo rušiť prevádzku iných používateľov; a

16.3.8  nesmiete zhromažďovať alebo zbierať akékoľvek informácie alebo údaje z ktoréhokoľvek aspektu Služieb našich systémov alebo sa pokúšať dešifrovať akékoľvek prenosy z alebo do serverov, z ktorých sú poskytované Služby.

16.4  Súhlasíte s tým, že nebudete využívať Služby spôsobom, ktorý:

16.4.1  je v rozpore s platnými právnymi predpismi vrátane akýchkoľvek zákonov a nariadení o cestnej premávke v ktorejkoľvek krajine a akýchkoľvek právnych predpisov uplatniteľných na používanie ručných zariadení počas jazdy;

16.4.2  je nebezpečný alebo môže spôsobiť riziko zranenia osôb alebo poškodenia majetku.

16.5  Spoločnosť Honda nezaručuje, že všetky Služby sú vhodné alebo bezpečné na použitie za každých okolností alebo v súlade s právnymi predpismi vo všetkých krajinách.  Súhlasíte s tým, že zodpovedáte za bezpečné používanie Vozidla a Služieb a že pri používaní alebo prijímaní Služieb budete vždy používať primerané schopnosti a úsudok.

16.6  Pred použitím Služieb musíte zabezpečiť, aby boli všetky Služby zákonné v krajine, v ktorej sa nachádzate.

17. Záruka

17.1   Súhlasíme s tým, že vám poskytneme Služby s primeranými zručnosťami a starostlivosťou a vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vám Služby poskytovali neprerušovane.  Beriete však na vedomie a súhlasíte s tým, že:

17.1.1  Služby nebudú bez chýb a nepretržite dostupné bez prerušenia.  Dostupnosť a funkčnosť Služieb môže závisieť od dostupnosti mobilných telekomunikačných sietí, iných Balíkov služieb tretích strán, signálu GPS a ďalších faktorov týkajúcich sa Vozidla;

17.1.2  Služby nemusia fungovať správne alebo vôbec, ak Vozidlo nie je udržiavané a uchovávané v dobrom prevádzkovom stave alebo ak ste nenainštalovali požadované aktualizácie softvéru;

17.1.3  služby môžu podliehať obdobiam nedostupnosti alebo prerušenia v časoch, keď sa vykonáva údržba, aktualizácia a úprava (to môže zahŕňať aj prípady, keď príslušný Poskytovateľ tretej strany vykonáva údržbu, aktualizáciu alebo úpravu Balíkov služieb tretích strán).

17.2  Služby sú poskytované pre vaše pohodlie a nie sú určené na to, aby nahrádzali akúkoľvek súčasť riadenia.  Vždy musíte byť v strehu a musíte bezpečne viesť vozidlo.  Služby nepredstavujú poistenie a vy sa nesmiete spoliehať na to, že Služby obmedzia prípadnú zodpovednosť, ktorú by ste mohli mať v prípade nehody.

17.3   Služby (a všetky správy, údaje, informácie, obsah alebo iný materiál poskytovaný v spojení so Službami) sú určené iba na osobné a nekomerčné použitie a nie na ďalší predaj alebo na obchodné použitie.

18. Zodpovednosť

18.1 Ak naša spoločnosť nedodrží Podmienky, môže byť zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte, ktorá je predvídateľným dôsledkom nášho porušenia Podmienok alebo našej nedbanlivosti, ale nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať.  Strata alebo škoda sú predvídateľné, ak ide o zrejmý dôsledok nášho porušenia alebo ak ste ich vy alebo my predpokladali v čase, keď ste súhlasili s týmito Podmienkami.

18.2   podporujeme len na domáce a súkromné použitie.  Súhlasíte, že Služby nebudete používať na žiadne komerčné, obchodné účely alebo účely opätovného predaja, pričom naša spoločnosť nemá voči vám nikdy žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek stratou zisku, stratou obchodnej transakcie, prerušením obchodnej činnosti alebo stratou obchodnej príležitosti.

18.3  V žiadnom prípade nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť za:

18.3.1  smrť alebo ujmu na zdraví osôb vyplývajúce z našej nedbanlivosti;

18.3.2  podvod alebo podvodné skreslenie skutočnosti; a

18.3.3  akékoľvek záležitosti, ktoré nie sú povolené právnymi predpismi, ktoré obmedzujú, vylučujú alebo sa snažia obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť.

18.4  Žiadne ustanovenie týchto Podmienok neovplyvňuje žiadne práva, ktoré môžete mať podľa právnych predpisov, napríklad podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a podľa ďalších súvisiacich a osobitných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.  Podrobnejšie informácie o svojich právach nájdete napr. na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike: esc-sr.sk  alebo na čísle+421 905 528 477.

19. Zmena vlastníctva Vozidla a deaktivácia Služieb

19.1  1.1  Ak Primárny požívateľ prestane byť zákonným vlastníkom Vozidla alebo prestane mať jasné a nesporné povolenie zo strany zákonného vlastníka používať Vozidlo ako Primárny používateľ, napríklad z dôvodu predaja Vozidla alebo na základe žiadosti zo strany zákonného vlastníka Vozidla, potom musí Primárny používateľ bezodkladne odstrániť Vozidlo zo svojej Garáže alebo odstrániť svoj Pripojený profil alebo Účet Honda, ako aj dokončiť výrobné obnovenie audio jednotky displeja, pre ktoré nájde pokyny v používateľskej príručke („Deaktivácia“).  Upozorňujeme, že odstránenie vášho Pripojeného profilu alebo Účtu Honda nie je nevyhnutne potrebné, pokiaľ odstránite Vozidlo z vašej Garáže (odstránenie vášho Pripojeného Profilu alebo Účtu Honda bude mať automaticky za následok odstránenie Vozidla z Garáže).

19.2   Po Deaktivácii môže spoločnosť Honda vykonať jeden alebo viaceré z nasledujúcich krokov:

19.2.1  zrušiť všetky aktívne Balíky služieb;

19.2.2  odstrániť prepojenie medzi vašim Pripojeným profilom z Vozidla;

19.2.3  odstrániť z Vozidla odkazy na váš Pripojený profil a všetky uložené nastavenia, informácie alebo iné osobné údaje.

19.3  Po dokončení Deaktivácie nebudete viac schopní používať Služby a spoločnosť Honda nebude povinná vydať refundáciu za akékoľvek nepoužité Služby ani zodpovedná za nemožnosť používať Služby alebo ich nedostupnosť. Možno budete môcť Aplikáciu naďalej používať, ale s obmedzenou funkčnosťou. Prečítajte si naše Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, kde nájdete ďalšie podrobnosti o tom, ako môže Deaktivácia ovplyvniť vaše údaje, ktoré vlastníme.

19.4   Ak odstránite Vozidlo z vašej Garáže, nebude možné znova pridať to isté Vozidlo do vašej Garáže.  Namiesto toho budete musieť vytvoriť nový Pripojený profil a potom znova postupovať podľa odseku 6.

19.5  Ak neukončíte Deaktiváciu napríklad po predaji Vozidla alebo zmene Primárneho používateľa, súhlasíte s tým, že nebudete naďalej využívať Služby (napríklad nebudete sledovať žiadneho následného Primárneho používateľa, Pozvaného používateľa ani iného používateľa Vozidla prostredníctvom Aplikácie alebo Služieb).

19.6  Nepreberáme zodpovednosť za neúspešné ukončenie Deaktivácie, napríklad po predaji Vozidla alebo zmene Primárneho používateľa.  Každý nový vlastník Vozidla môže mať možnosť vykonať nové Potvrdenie vlastníctva, ktoré automaticky Odstráni vozidlo z vašej Garáže a prevedie ho do jeho Garáže.

19.7   Ak máme podozrenie alebo sa dozvieme, že už nie ste Primárny používateľ alebo už nemáte povolenie zákonného vlastníka Vozidla na to, aby ste boli Primárny používateľ, máme právo deaktivovať alebo pozastaviť:

19.7.1  prepojenie medzi vašim Pripojeným profilom a Vozidlom; a

19.7.2 vaše Balíky služieb,

pokiaľ nedokážete k našej primeranej spokojnosti dokázať, že ste stále Primárny používateľ alebo že stále máte povolenie zákonného vlastníka Vozidla na to, aby ste boli Primárny používateľ. V takýchto prípadoch spoločnosť Honda nebude povinná vydať refundáciu za akékoľvek nepoužité Služby ani nenesie zodpovednosť za nemožnosť používať služby alebo ich nedostupnosť.

20. Ukončenie služieb zo strany spoločnosti Honda

20.1  V prípade, že porušíte tieto Podmienky, máme právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť vaše používanie Služieb po poskytnutí oznámenia.  Bude vašou zodpovednosťou uhradiť našej spoločnosti akékoľvek primerané náklady, straty alebo iné záväzky, ktoré nám vzniknú alebo ktoré utrpíme v dôsledku takéhoto porušenia.

20.2  Sme tiež oprávnení okamžite ukončiť vaše používanie Služieb, ak z akéhokoľvek dôvodu prestaneme poskytovať Aplikáciu alebo Služby vo vašej krajine alebo našim zákazníkom vo všeobecnejšom rozsahu.

20.3  V prípade, že spoločnosť Honda ukončí vaše používanie Služieb:

20.3.1  na základe odseku 20.1 nemáte nárok na refundáciu akýchkoľvek súm, ktoré ste zaplatili vopred za Služby, na ktoré už nemáte nárok alebo ich nemôžete používať.  To znamená, že nebudete môcť získať späť žiadne sumy od spoločnosti Honda v súvislosti s obdobím, počas ktorého nebudete môcť využívať Služby z dôvodu ukončenia;

20.3.2   na základe odseku 20.2 vám vyplatíme pomernú refundáciu akýchkoľvek súm zaplatených vopred v súvislosti so zvyšnou dobou platnosti akéhokoľvek Štandardného balíka služieb alebo Balíka služieb s predplatným po dátume ukončenia; a

20.3.3  mali by ste sa spojiť s akýmikoľvek Poskytovateľmi tretej strany, od ktorých ste si zakúpili Balíky služieb tretích strán, aby ste zrušili tento Balík služieb tretích strán a nárokovali si na refundáciu za zodpovedajúce Služby, ak to Poskytovateľ tretej strany umožňuje.  Spoločnosť Honda nezodpovedá za žiadnu nemožnosť používať Balík služieb tretích strán, ak sú Služby ukončené na základe odseku 20.

21. Ukončenie Služieb z vašej strany

21.1  Máte právo ukončiť poskytovanie služieb, ak:

21.1.1   porušíme tieto Podmienky podstatným spôsobom;

21.1.2    zmeníme tieto podmienky alebo akékoľvek príslušné Podmienky balíka služieb a takáto zmena je pre vás nepriaznivá (ako je to popísané v odseku 19); alebo

21.1.3   zásadne zmeníme Služby a takáto zmena je pre vás nepriaznivá (ako je to popísané v odseku 24).

21.2   V prípade, že ukončíte Služby podľa odseku 21.1:

21.2.1  vyplatíme vám pomernú refundáciu akýchkoľvek súm zaplatených vopred v súvislosti so zvyšnou dobou platnosti akéhokoľvek Štandardného balíka služieb alebo Balíka služieb s predplatným po dátume ukončenia; a

21.2.2   mali by ste sa spojiť s akýmikoľvek Poskytovateľmi tretej strany, od ktorých ste si zakúpili Balíky služieb tretích strán, aby ste zrušili tento Balík služieb tretích strán a nárokovali si na refundáciu za zodpovedajúce Služby, ak to Poskytovateľ tretej strany umožňuje.  Spoločnosť Honda nezodpovedá za žiadnu nemožnosť používať Balík služieb tretích strán, ak sú Služby ukončené na základe odseku 21.

22. Dôsledky ukončenia

22.1   Ak dôjde k ukončeniu poskytovania Služieb v súlade s týmito Podmienkami (vrátane odseku 19 alebo odseku 21), musíte okamžite dokončiť Deaktiváciu. Po ukončení Služieb už nebudete môcť Služby používať.   

22.2   Ak nedokončíte Deaktiváciu po ukončení, vaše meno, kontaktné číslo, aktuálne umiestnenie Vozidla, registračné číslo a Číslo VIN môžu byť prenesené alebo prístupné tretím stranám. Ďalšie podrobnosti nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

23. Zmeny týchto Podmienok a Podmienok balíka služieb

23.1  Tieto Podmienky a Podmienky balíka služieb môžeme občas aktualizovať, napríklad tak, aby vyhovovali zmenám v právnych predpisoch, aby brali do úvahy nové produkty, služby alebo aplikácie, ktoré ponúkame, alebo z iných dôvodov.

23.2  Tieto Podmienky alebo Podmienky balíka služieb môžeme kedykoľvek zmeniť tak, že vás upozorníme na zmenu pri ďalšom spustení Aplikácie. Ak budete pokračovať v používaní Služieb, bude sa to považovať za prijatie týchto zmien.  Ak sú tieto zmeny pre vás nepriaznivé, budete požiadaní, aby ste súhlasili a prijali aktualizované Podmienky alebo Podmienky balíka služieb začiarknutím políčok digitálneho prijatia v Aplikácii, aby ste mohli naďalej využívať Služby.

23.3  Ak nesúhlasíte s aktualizovanými Podmienkami alebo Podmienkami balíka služieb, pravdepodobne nebudete môcť Služby používať.  Beriete na vedomie, že prijatím a súhlasom s aktualizovanými Podmienkami alebo Podmienkami balíka služieb, ako je to opísané v odseku 23.2, budete nimi právne viazaní.

23.4   Ak vykonáme akékoľvek zmeny týchto Podmienok alebo Podmienok balíka služieb, ktoré sú pre vás nepriaznivé, budeme vás o takýchto zmenách vopred informovať a môžete nás do 14 dní kontaktovať a ukončiť dané Služby.

23.5   Ak sa rozhodnete ukončiť Služby podľa odseku 23.4 a tieto služby sú súčasťou Balíka služieb s predplatným, potom vám vyplatíme pomernú refundáciu všetkých súm vopred zaplatených v súvislosti so zostávajúcim obdobím Štandardného balíka služieb alebo Balíka služieb s predplatným po dátume ukončenia. Mali by ste sa spojiť s akýmikoľvek Poskytovateľmi tretej strany, od ktorých ste si zakúpili Balíky služieb tretích strán, aby ste zrušili tento Balík služieb tretích strán a nárokovali si na refundáciu za zodpovedajúce Služby, ak to Poskytovateľ tretej strany umožňuje.  Spoločnosť Honda nezodpovedá za žiadnu nemožnosť používať Balík služieb tretích strán, ak sú Služby ukončené na základe odseku 23.4.

24.  Zmeny Služieb

24.1  Služby môžeme občas aktualizovať, napríklad tak, aby vyhovovali zmenám v právnych predpisoch, aby brali do úvahy nové produkty, služby alebo aplikácie, ktoré ponúkame, alebo z iných dôvodov, napríklad na zvýšenie bezpečnosti a zabezpečenia. Môže to zahŕňať úplné zrušenie Služieb alebo zmenu ich funkcií.

24.2    Aktualizácie Služieb sa môžu vydávať prostredníctvom bezdrôtovej aktualizácie („Aktualizácia OTA“) a budete požiadaní o inštaláciu Aktualizácie OTA na Zobrazovacej jednotke vozidla.  Inštalácia Aktualizácie OTA si môže vyžadovať prístup na internet (napríklad pomocou mobilnej telekomunikačnej siete alebo domácej bezdrôtovej siete).  Súhlasíte s tým, že budete zodpovední za náklady na sťahovanie akýchkoľvek Aktualizácií OTA (s výnimkou Aktualizácií OTA opísaných v odseku 24.3).

24.3   Kvôli určitým Aktualizáciám OTA súvisiacim s bezpečnosťou alebo zabezpečením ich spoločnosť Honda môže nainštalovať automaticky za vás a vy súhlasíte s tým, že spoločnosť Honda má vaše povolenie na prístup k Vozidlu, zariadeniam a pridruženým systémom na účely inštalácie takýchto Aktualizácií OTA.  Za týchto okolností je spoločnosť Honda zodpovedná za náklady na stiahnutie Aktualizácií OTA.

24.4  Ak dôjde k prerušeniu alebo zásadnej zmene Služby, ktorú používate, v dôsledku Aktualizácie OTA, a táto situácia je pre vás nepriaznivá, budeme vás o takýchto zmenách vopred informovať a do 14 dní nás môžete kontaktovať a ukončiť príslušné Služby.

24.5   Ak sa rozhodnete ukončiť Služby podľa odseku 24.4 a tieto služby sú súčasťou Štandardného balíka služieb alebo Balíka služieb s predplatným, potom vám vyplatíme pomernú refundáciu všetkých súm vopred zaplatených v súvislosti so zostávajúcim obdobím Balíka služieb s predplatným po dátume ukončenia. Mali by ste sa spojiť s akýmikoľvek Poskytovateľmi tretej strany, od ktorých ste si zakúpili Balíky služieb tretích strán, aby ste zrušili tento Balík služieb tretích strán a nárokovali si na refundáciu za zodpovedajúce Služby, ak to Poskytovateľ tretej strany umožňuje.  Spoločnosť Honda nezodpovedá za žiadnu nemožnosť používať Balík služieb tretích strán, ak sú Služby ukončené na základe odseku 24.4.

24.6   Upozorňujeme, že stiahnutím Aktualizácií OTA sa bude predpokladať, že súhlasíte s akýmikoľvek ďalšími podmienkami, ktoré sa zobrazujú na Zobrazovacej jednotke vozidla alebo sú pomocou nej dostupné. Také podmienky sú pre vás právne záväzné, ak budete pokračovať v Aktualizácii OTA.

25. Udalosti mimo našej kontroly

25.1  Nebudeme zodpovední za žiadne neplnenie alebo meškanie s plnením ktorýchkoľvek z našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, ktoré je spôsobené akýmkoľvek aktom alebo udalosťou mimo našej primeranej kontroly vrátane (okrem iného) nasledujúcich situácií:

25.1.1   zlyhanie verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí;

25.1.2   zlyhanie Služieb z dôvodu nedostatočného signálu GPS, nedostatočného pripojenia na internet, nepriaznivých poveternostných podmienok, prírodných katastrof, zmeny právnych predpisov alebo akýchkoľvek vládnych pokynov alebo príkazov alebo v dôsledku vážnej kolízie, ktorá zničí celú Kartu eSIM alebo jej časť alebo akýkoľvek prepojený systém vo Vozidle (vrátane vášho mobilného telefónu) v takom rozsahu, že už neumožňuje prenos alebo príjem informácií,

každá z takýchto situácií sa označuje ako „Udalosť mimo našej kontroly“.

25.2   Ak dôjde k Udalosti mimo našej kontroly, ktorá ovplyvní plnenie našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok:

25.2.1   plnenie našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok sa preruší a čas plnenia našich povinností sa predĺži o trvanie Udalosti mimo našej kontroly; a

25.2.2   vynaložíme všetko primerané úsilie na to, aby sme našli riešenie, ktoré umožní plnenie našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok aj napriek Udalosti mimo našej kontroly.

26. Súkromie

Vaše súkromie a osobné informácie sú pre nás dôležité. S akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, sa bude nakladať v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľuje, aké osobné informácie od vás zhromažďujeme, ako a prečo zhromažďujeme, ukladáme, používame a zdieľame tieto informácie, vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom a informácie o tom, ako kontaktovať našu spoločnosť a orgány dohľadu, ak máte otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa použitia vašich osobných údajov.

27. Práva duševného vlastníctva

27.1   Služby a všetky práva duševného vlastníctva v týchto Službách sú vo vlastníctve našej spoločnosti, našich pridružených spoločností alebo našich poskytovateľov licencie (podľa potreby). Práva duševného vlastníctva sú práva ako: autorské práva, ochranné známky, názvy domén, práva na dizajn, práva na databázy, patenty a všetky ostatné práva duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaregistrované alebo neregistrované (kdekoľvek na svete). Naša spoločnosť, naše pridružené spoločnosti a naši poskytovatelia licencií si vyhradzujeme všetky naše a ich práva na akékoľvek duševné vlastníctvo v súvislosti so Službami. Znamená to napríklad, že my a oni naďalej zostávame vlastníkmi takýchto práv duševného vlastníctva a môžeme ich slobodne používať, ak to uznáme za vhodné.

27.2   Na základe splnenia týchto Podmienok a vašej platby akýchkoľvek príslušných poplatkov pre našu spoločnosť alebo pre Poskytovateľov tretej strany vám poskytneme licenciu na používanie Služieb.  Táto licencia, ktorá môže obsahovať určité práva duševného vlastníctva spoločnosti Honda, našich pridružených spoločností alebo našich poskytovateľov licencií, je nevýlučná a neprevoditeľná.  Táto licencia sa môže používať iba na účely a v súlade s týmito Podmienkami alebo akýmikoľvek príslušnými Podmienkami balíka služieb.

27.3    S výnimkou ustanovení v týchto Podmienkach alebo akýchkoľvek príslušných Podmienkach balíka služieb vám nie sú udelené žiadne práva v súvislosti s právami duševného vlastníctva spoločnosti Honda, našich pridružených spoločností ani našich poskytovateľov licencií.

27.4    Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky použité v spojení so Službami sú majetkom spoločnosti Honda, našich pridružených spoločností alebo našich poskytovateľov licencií (podľa potreby).

28. Ďalšie podmienky

28.1  Ak v týchto Podmienkach použijeme slová „písomne“ alebo „napísané“, označuje to aj e-mail, pokiaľ nestanovíme inak.

28.2   Naše práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok môžeme previesť na inú organizáciu, čo však neovplyvní vaše práva alebo naše povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok.

28.3   Svoje práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok môžete previesť na inú osobu, iba ak s tým písomne súhlasíme.

28.4   Tieto Podmienky platia medzi vami a nami. Žiadna iná osoba nemá žiadne práva na vymáhanie akejkoľvek časti týchto Podmienok.

28.5  Každý odsek a oddiel týchto Podmienok funguje samostatne.  Ak akýkoľvek súd alebo relevantný orgán rozhodne, že ktorékoľvek z nich sú protizákonné alebo nevymožiteľné, zostávajúce odseky a oddiely týchto Podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

28.6   Ak nebudeme trvať na tom, aby ste si splnili ktorúkoľvek z vašich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, alebo ak si nebudeme naše práva voči vám presadzovať alebo ak s tým budeme meškať, nebude to znamenať, že sa zriekame týchto práv a že si tieto povinnosti nemusíte splniť.  Ak vám odpustíme nesplnenie povinnosti, urobíme to len písomne a nebude to znamenať, že vám automaticky odpustíme každé ďalšie nesplnenie povinnosti.

29. Platné právne predpisy

29.1  Tieto Podmienky sa riadia slovenským právom. To znamená, že vaše používanie Služieb a akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce zo Služieb alebo v súvislosti so Službami (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov) sa budú riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky.

29.2   V súvislosti s týmito Podmienkami môžete podať žalobu na slovenských súdoch.

30. Podmienky Balíka služieb

30.1 Virtuálna prístrojová doska

30.1.1   Virtuálna prístrojová doska je k dispozícii v Aplikácii a zobrazuje určité informácie týkajúce sa Vozidla.

30.1.2   V rámci fungovania Virtuálnej prístrojovej dosky sa budú údaje o Vozidle pravidelne prenášať z Vozidla do Aplikácie.

30.1.3   Prenos údajov môžete kedykoľvek prerušiť podľa pokynov vo Vozidle alebo v Aplikácii. Pozastavenie prenosu údajov môže ovplyvniť funkčnosť určitých funkcií v Aplikácii a zabrániť úplnému využitiu Virtuálnej prístrojovej dosky.

30.1.4   Údaje obsiahnuté v Aplikácii môžu byť nepresné, neúplné alebo neaktuálne z dôvodu pravidelnej výmeny údajov medzi Vozidlom a Aplikáciou alebo z dôvodu Udalostí mimo našej kontroly. Ak chcete zobraziť najnovšie dostupné údaje o Vozidle, odporúčame vám pozrieť si údaje zobrazené vo Vozidle.

30.2 Elektronická kontrola stavu vozidla (EVHC)

30.2.1   Funkcia EVHC vám umožňuje prezrieť si správu EVHC v Aplikácii a v závislosti od nastavení ochrany osobných údajov dostávať upozornenia, keď bude vaša správa EVHC k dispozícii na zobrazenie.

30.2.2   Každú kontrolu EVHC vykonáva poskytovateľ služieb tretej strany a samotná dostupnosť tejto Služby vás neoprávňuje na funkciu EVHC.  Viac informácií o funkcii EVHC a našich poskytovateľoch služieb tretej strany nájdete na Stránkach s najčastejšími otázkami.

30.2.3   Akákoľvek zodpovednosť za funkciu EVHC spočíva na príslušnom poskytovateľovi služieb tretej strany a spoločnosť Honda za žiadnych okolností nezodpovedá za žiadne činy alebo opomenutia tohto poskytovateľa služieb tretej strany.

30.2.4    Správy EVHC vytvárajú poskytovatelia služieb tretej strany, a preto spoločnosť Honda nezaručuje presnosť ani úplnosť akýchkoľvek informácií obsiahnutých v jednotlivých správach EVHC alebo v Aplikácii.

30.2.5    Údaje správy EVHC sa uchovávajú v dátovom centre tretej strany počas primeraného obdobia, ktoré občasne určí spoločnosť Honda v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov.

30.3 Diaľkové funkcie

30.3.1  Diaľkové funkcie sa môžu občas zmeniť, ale k dátumu týchto Podmienok zahŕňajú služby, ako sú Remote Lock, Remote Unlock, Remote Horn, Remote Climate Control a Remote Charge, Geo Fence, Send POI, Car Locator, Journey History, Route Planner Favourite, Remote Climate Control, Climate Control Scheduler, Remote Charge, Maximum Charge Setting a Charge Scheduler.

30.3.2  Používanie Diaľkových funkcií vo vašej aplikácii môže mať za následok zmenu nastavení vo vozidle a naopak. Je vašou povinnosťou zabezpečiť, aby ste Diaľkové funkcie používali bezpečne a neublížili nikomu, kto by sa mohol v tom čase nachádzať vo vnútri alebo mimo Vozidla.  Aby sa zvýšila bezpečnosť, môžu sa Diaľkové funkcie po určitom čase automaticky vypnúť.

30.3.3  Hoci je cieľom spoločnosti Honda poskytovať spoľahlivú pripojenú službu, Diaľkové funkcie môžu podliehať Udalostiam mimo našej kontroly, ktoré môžu viesť k nekonzistentným časom odozvy alebo nepresným údajom.  

30.3.4  Prenos údajov môžete kedykoľvek prerušiť podľa pokynov vo Vozidle alebo v Aplikácii.  Pozastavenie prenosu údajov môže ovplyvniť funkčnosť určitých funkcií v Aplikácii a zabrániť úplnému využitiu Diaľkových funkcií.

30.3.5   Diaľkové funkcie môžu používať technológiu geografického ohraničenia. Geografické ohraničenie bude mať za následok sledovanie polohy Vozidla a prípadných cestujúcich v ňom. Ďalšie podrobnosti nájdete vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov.

30.3.6   Geografické ohraničenie smie používať iba Primárny používateľ Vozidla. Geografické ohraničenie nie je dostupné pre Pozvaných používateľov.

30.3.7   Vzdialenosti a oblasti predpísané pri nastavovaní geografického ohraničenia sú iba približné, a preto vám nemusí byť zaslané oznámenie presne vtedy, keď Vozidlo opustí geograficky ohraničenú oblasť.  Okrem toho môže dôjsť k časovému oneskoreniu medzi oznámením spoločnosti Honda, že Vozidlo opustilo geograficky ohraničenú oblasť, a obdržaním oznámenia od spoločnosti Honda v súvislosti s touto udalosťou.

30.4  Digitálna cestná pomoc

30.4.1   Digitálna cestná pomoc je iba komunikačný nástroj a neoprávňuje vás na samotné služby cestnej pomoci.  Namiesto toho vám služba Digitálna cestná pomoc iba poskytuje ďalší spôsob, ako požiadať o služby cestnej pomoci od pridružených poskytovateľov, a to len v takom prípade a v takom rozsahu, v akom ste oprávnení požadovať takéto služby.  Upozorňujeme, že poskytovanie cestnej pomoci závisí od výhradného rozhodnutia spoločnosti Honda.

30.4.2   Ak je súčasťou vášho Balíka služieb služba Digitálna cestná pomoc, spoločnosť Honda ju poskytne na obmedzenú dobu, ktorá môže súvisieť s príslušnou zárukou na Vozidlo.  Ďalšie podrobnosti nájdete na Stránkach s najčastejšími otázkami.

30.4.3   Musíte splniť nasledujúce podmienky:

(a) musíte informovať spoločnosť Honda hneď, ako je to prakticky možné, ak dôjde k významným zmenám vo vlastníctve Vozidla (vrátane (okrem iného) zrušenia vášho predplatného, zmeny vašej adresy, pod ktorou je registrované vaše predplatné, predaja, odcudzenia alebo straty Vozidla alebo neoprávneného použitia Vozidla); a

(b) musíte dodržiavať všetky platné právne predpisy o cestnej premávke vrátane (okrem iného) používania ručných zariadení počas jazdy.

30.4.4  Spoločnosť Honda môže pozastaviť alebo odobrať váš nárok na službu Digitálna cestná pomoc, ak nesplníte požiadavky uvedené v odseku 30.4.3 vyššie.

30.4.5  Spoločnosť Honda nezaručuje presnosť údajov, ktoré zbiera Aplikácia, a nezodpovedá za žiadne spoliehanie sa na tieto údaje.

30.4.6  Nebude prebiehať interakcia medzi Digitálnou cestnou pomocou a poskytovateľmi služieb tretej strany (ako sú napríklad zástupcovia odťahových služieb), ktorých môžete byť členmi, ale s ktorým spoločnosť Honda nespolupracuje.

30.4.7  Poskytovanie služieb cestnej pomoci podlieha ďalším podmienkam, ktoré by ste si mali prečítať.  Patria sem podmienky spoločnosti Honda (dostupné na adrese: https://www.honda.sk/cars/owners/roadside-assistance.html l) alebo podmienky našich poskytovateľov služieb tretej strany.

30.5 Digitálny kľúč Honda (HDK)

30.5.1  Digitálny kľúč Honda nenahrádza skutočný kľúč (kľúčenku) pre vozidlo a môže mať rôzne funkcie. Schopnosti Digitálneho kľúča Honda môžu závisieť od typu mobilného zariadenia alebo operačného systému, s ktorým sa používa Aplikácia a Digitálny kľúč Honda.

30.5.2   Spoločnosť Honda nezodpovedá za neoprávnený prístup alebo krádež, ktoré sú výsledkom zneužitia Digitálneho kľúča Honda alebo vášho nedodržania zabezpečeného prístupu k Digitálnemu kľúču Honda.

30.5.3  Prístup Primárneho používateľa k Digitálnemu kľúču Honda bude pozastavený, ak Primárny používateľ nedokončí Potvrdenie vlastníctva alebo Pravidelné potvrdenie vlastníctva (ako je opísané v odsekoch 6 a 7 vyššie) skôr, ako sa skončí príslušné obdobie.

30.5.4  Môžu existovať obmedzenia povoleného počtu používateľov, s ktorými je zdieľaný Digitálny kľúč Honda, a ďalšie podrobnosti o takýchto limitoch sú uvedené na Stránkach s najčastejšími otázkami. Ak je prístup Primárneho používateľa k Digitálnemu kľúču Honda kedykoľvek pozastavený z akéhokoľvek dôvodu, prístup všetkých používateľov k Digitálnemu kľúču Honda bude tiež pozastavený.

30.6  Osobný asistent Honda

30.6.1   Osobného asistenta Honda poskytuje pre spoločnosť Honda poskytovateľ služieb tretej strany.  Používaním Osobného asistenta Honda súhlasíte s podmienkami používania tohto poskytovateľa služieb tretej strany, ktoré sú k dispozícii tu: https://www.soundhound.com/end-user-agreement.

30.6.2   Osobný asistent Honda je k dispozícii iba v niektorých jazykoch, ktoré sú občas uvedené na Stránkach s najčastejšími otázkami. Funkcia vyhľadávania Osobného asistenta Honda sa môže líšiť v závislosti od krajiny, v ktorej sa nachádzate, a od Vozidla, ktoré vlastníte.

30.6.3   Po zapnutí Vozidla môže dôjsť k oneskoreniu dostupnosti Osobného asistenta Honda. Detekcia hlasových pokynov Osobného asistenta Honda môže byť rušená šumom v pozadí.

30.6.4    Osobného asistenta Honda by nemali používať osoby mladšie ako 13 rokov a Osobného asistenta Honda nesmiete sprístupniť na použitie osobám mladším ako 13 rokov.

30.6.5   Honda alebo jej poskytovateľ služieb tretej strany môžu pozastaviť prístup k Osobnému asistentovi Honda, ak zistí zneužitie, rozsiahle zhoršenie alebo poškodenie osobného asistenta Honda, kým sa neskončí vyšetrovanie a neprijmú sa nápravné opatrenia.

30.7 Prístupový bod Wi-Fi vo vozidle

30.7.1   Prístupový bod Wi-Fi vo vozidle poskytuje poskytovateľ tretej strany, a preto sa naň vzťahujú zmluvné podmienky tretej strany. Spoločnosť Honda nezodpovedá za nemožnosť používať ani za nedostupnosť Prístupového bodu Wi-Fi vo vozidle.

30.7.2  Ak chcete získať Prístupový bod Wi-Fi vo vozidle, musíte splniť nasledujúce podmienky:

(a)  stiahnuť si a nainštalovať Aplikáciu do svojho inteligentného telefónu (pozrite si Podmienky aplikácie) a vytvoriť si Účet Honda a Pripojený profil (pozrite si odsek 4 vyššie);

(b) mať vo Vozidle Kartu eSIM, ktorá je prepnutá do Pripojeného režimu (pozrite si odsek 5 vyššie) a byť prihlásený na odber služby Prístupový bod Wi-Fi vo vozidle; a

(c) postupovať podľa pokynov z času na čas poskytnutých spoločnosťou Honda alebo jej Poskytovateľom tretej strany.

30.7.3  Prístupový bod Wi-Fi vo vozidle je poskytovaný pomocou Karty eSIM Vozidla. Prístupový bod Wi-Fi vo vozidle je k dispozícii, iba ak je Karta eSIM v Pripojenom režime, a nebude k dispozícii, ak je Karta eSIM prepnutá do Režimu eCall. Upozorňujeme, že nasledujúce okolnosti môžu viesť k prepnutiu vašej Karty eSIM do Režimu eCall, čo znamená, že nemôžete používať Prístupový bod Wi-Fi vo vozidle:

(a)  odstránenie Vozidla z Garáže alebo vymazanie vášho Účtu Honda alebo pripojeného profilu;

(b) nevyplnenie Potvrdenia o vlastníctve alebo Pravidelného potvrdenia o vlastníctve (ako je to uvedené v odseku 6 a 7);

(c) v prípade, že sú Služby ukončené z vašej strany alebo zo strany spoločnosť Honda (napríklad podľa odseku 20 alebo 21) alebo dôjde k Udalosti mimo našej kontroly.

30.7.4  Spoločnosť Honda nezodpovedá za žiadnu nemožnosť používať alebo nedostupnosť Prístupového bodu Wi-Fi vo vozidle (a to ani za akýchkoľvek okolností uvedených v odseku 30.7.3).  Podrobnejšie to môžete prebrať s Poskytovateľom tretej strany.

30.7.5  Prístupový bod Wi-Fi vo vozidle sa prevádzkuje pomocou Aplikácie prístupového bodu Wi-Fi vo vozidle. Postupujte podľa pokynov na Zobrazovacej jednotke vozidla a ďalšie podrobnosti nájdete na Stránkach s najčastejšími otázkami.

30.7.6  Ak už nechcete prijímať službu Prístupový bod Wi-Fi vo vozidle, ste zodpovedný za zrušenie predplatného.  Upozorňujeme, že vaše práva na zrušenie a práva na refundáciu je potrebné prebrať s príslušným Poskytovateľom tretej strany a nie so spoločnosťou Honda. Spoločnosť Honda nezodpovedá za žiadne sumy, ktoré ste povinní zaplatiť Poskytovateľovi tretej strany, napriek tomu, že už Prístupový bod Wi-Fi vo vozidle nepoužívate.

My Honda+

Podmienky mobilnej aplikácie („Podmienky“)

Obsah

1. Informácie o týchto Podmienkach

2. Kontaktovanie našej spoločnosti

3. Používanie Aplikácie

4. Vytvorenie Účtu Honda

5. Presnosť informácií a tretie strany

6. Prijateľné použitie Aplikácie

7. Záruka

8. Zodpovednosť

9. Zmeny týchto Podmienok alebo Aplikácie

10. Súkromie

11. Práva duševného vlastníctva

12. Ukončenie používania Aplikácie

13. Udalosti mimo našej kontroly

14. Ďalšie podmienky

15. Platné právne predpisy

16. Podmienky Balíka služieb

 

1. Informácie o týchto Podmienkach

1.1  Sme spoločnosť Honda Motor Europe Limited (ďalej len „spoločnosť Honda“, „my“ alebo „naša spoločnosť“), spoločnosť s ručením obmedzeným registrovaná v Anglicku a vo Walese a naša registrovaná adresa je Cain Road, Bracknell, Berkshire, Anglicko RG12 1HL.  Číslo našej spoločnosti je 00857969 a naše číslo DPH je GB 711019584 v Slovenskej republike konajúca prostredníctvom Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, IČO: 46 814 281, so sídlom: Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Po, Vložka č.: 2127/B.

1.2  Pred použitím aplikácie pre mobilné telefóny My Honda+ („Aplikácia“) by ste si mali pozorne prečítať tieto Podmienky.  Tieto Podmienky predstavujú právne záväznú dohodu medzi vami a spoločnosťou Honda v súvislosti s používaním Aplikácie.

1.3   Budete požiadaní o prijatie týchto Podmienok pri používaní Aplikácie, čo môže vyžadovať začiarknutie políčok digitálneho prijatia v aplikácii.  Beriete na vedomie, že prijatím týchto Podmienok budete nimi právne viazaní a v momente ich prijatia sa vytvorí právne záväzná dohoda medzi vami a spoločnosťou Honda. Ak s týmito Podmienkami nesúhlasíte, nebudete môcť používať Aplikáciu.

1.4   Ak máte kompatibilné vozidlo Honda („Vozidlo“), možno si budete môcť zakúpiť alebo iným spôsobom získať určité služby prostredníctvom Aplikácie alebo Vozidla („Služby“).  Na takéto Služby sa vzťahujú osobitné podmienky.

1.5  Tieto Podmienky obsahujú dôležité informácie týkajúce sa vašich zákonných práv, povinností a prostriedkov nápravy.  Upozorňujeme predovšetkým na nasledujúce odseky týchto Podmienok: odsek 7 (Záruka) a odsek 8 (Zodpovednosť).

1.6  Tieto Podmienky boli naposledy aktualizované: 9. marca 2020.

2. Kontaktovanie našej spoločnosti

2.1   Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok alebo Aplikácie, máte nasledujúce možnosti:

2.1.1  pozrite si najčastejšie otázky na webovej lokalite spoločnosti Honda („ Stránky s častými otázkami “) na adrese https://www.honda.sk/cars/owners/caste-otazky.html    ; a

2.1.2   kontaktujte nás pomocou kontaktných metód a kontaktných údajov, ktoré sú k dispozícii na Stránkach s najčastejšími otázkami alebo ktoré vám poskytla spoločnosť Honda iným spôsobom.

2.2   Žiadne ustanovenie týchto Podmienok neovplyvňuje žiadne práva, ktoré môžete mať podľa právnych predpisov, napríklad podľa zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a podľa ďalších súvisiacich a osobitných právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa.  Podrobnejšie informácie o svojich právach nájdete napr. na webovej stránke Európskeho spotrebiteľského centra v Slovenskej republike: esc-sr.sk alebo na čísle +421 905 528 477.

3. Používanie Aplikácie

3.1  Na stiahnutie a inštaláciu Aplikácie musíte mať kompatibilný inteligentný telefón s nainštalovaným požadovaným operačným systémom a dostatočným množstvom pamäte. Tieto požiadavky sa môžu občas zmeniť a ďalšie informácie môžu byť k dispozícii v príslušnom obchode, z ktorého chcete Aplikáciu stiahnuť (napríklad Apple App Store alebo Google Play Store) (ďalej len „Obchod s aplikáciami“). Aplikáciu vám nepredávame, namiesto toho si ju vy kúpite alebo stiahnete z príslušného Obchodu s aplikáciami.

3.2  Poskytneme vám licenciu na používanie Aplikácie pod podmienkou, že budete dodržiavať tieto Podmienky a všetky pravidlá alebo zásady uplatňované Obchodom s aplikáciami, z ktorého ste Aplikáciu stiahli.  Platnosť tejto licencie vyprší, keď sú v súlade s odsekom 12 ukončené tieto Podmienky z vašej alebo našej strany.

3.3  Aby ste si mohli stiahnuť a využívať všetky funkcie Aplikácie, budete potrebovať prístup k mobilnej sieti alebo internetové pripojenie. V súvislosti s používaním Aplikácie vám môžu byť účtované poplatky za prenos údajov od tretích strán (ako je poskytovateľ mobilnej siete alebo poskytovateľ internetu). Za všetky takéto poplatky zodpovedáte výlučne vy. Ak si neželáte, aby sa takéto poplatky a poplatky účtovali, nemali by ste na prístup k Aplikácii používať príslušný inteligentný telefón.

3.4  Potvrdzujete, že ste vlastníkom inteligentného telefónu, do ktorého je Aplikácia stiahnutá a v ktorom je používaná, alebo že ste od vlastníka získali povolenie na používanie tohto inteligentného telefónu na účely stiahnutia a používania Aplikácie. Ak ste si Aplikáciu na zariadení už nainštalovali, budete mať nárok používať túto Aplikáciu aj na inom zariadení („Sekundárne zariadenie“) dodržiavaním pokynov v Aplikácii alebo akýchkoľvek iných pokynov, ktoré môže spoločnosť Honda občas vydať.  V prípade nedodržania týchto pokynov pravdepodobne nebudete môcť používať Aplikáciu na sekundárnom zariadení a spoločnosť Honda nebude niesť zodpovednosť za stratu užívateľských práv alebo nedostupnosť Aplikácie alebo Služieb.

3.5  Občas sa prostredníctvom relevantného Obchodu s aplikáciami môžu vydávať aktualizácie k Aplikácii. Upozorňujeme, že Aplikácia a všetky súvisiace Služby môžu mať obmedzenú funkčnosť, ak nemáte vo svojom smartfóne stiahnutú najnovšiu verziu Aplikácie alebo operačného systému.  Ďalšie informácie nájdete v odseku 9 nižšie.

3.6  Aby ste mohli využívať Aplikáciu, musíte mať najmenej 16 rokov alebo iný vek, ktorý môže byť: (i) uvedený v týchto Podmienkach alebo Podmienkach balíka služieb, alebo (ii) vyžadovaný vo vašej krajine na používanie Aplikácie alebo Služieb.

3.7  Aplikácia je k dispozícii iba v niektorých krajinách a jazykoch, ktoré sú uvedené na Stránkach s najčastejšími otázkami.  Zoznam krajín a jazykov sa môže občas zmeniť podľa rozhodnutia spoločnosti Honda.

4. Vytvorenie Účtu Honda

4.1   Na používanie Aplikácie budete musieť mať online používateľský účet Honda vytvorený na webovej lokalite spoločnosti Honda alebo v rámci Aplikácie („Účet Honda“).  Na vytvorenie účtu Honda musíte postupovať podľa postupu popísaného na webovej lokalite Honda alebo v Aplikácii.  V rámci tohto postupu môže byť potrebné uviesť vaše meno, e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo alebo akékoľvek ďalšie informácie, ktoré sa požadujú počas procesu založenia účtu alebo ich občas vyžadujeme na iné účely.  

4.2  Pri vytváraní Účtu Honda nám musíte poskytnúť pravdivé, presné a úplné informácie a tieto informácie musíte občas aktualizovať alebo zmeniť podľa potreby.

4.3   Ak pri vytváraní Účtu Honda poskytnete nepravdivé, nepresné alebo neúplné informácie alebo ak svoje informácie rýchlo nezmeníte ani neaktualizujete podľa potreby, vyhradzujeme si právo ukončiť váš Účet Honda s okamžitým účinkom a vy už nebudete môcť využívať Aplikáciu.  Pozrite si odsek 12 nižšie, kde nájdete ďalšie informácie o našich právach na ukončenie.

4.4  Súhlasíte s tým, že svoje heslo a všetky ďalšie podrobnosti týkajúce sa vášho Účtu Honda budete uchovávať v bezpečí a dôvernosti a že táto povinnosť je výhradne vašou zodpovednosťou.  Ak si myslíte, že niekto získal neoprávnený prístup k vášmu Účtu Honda, mali by ste si okamžite zmeniť svoje heslo.

4.5   Ak už máte Účet Honda, na prihlásenie do Aplikácie použite svoje existujúce prihlasovacie údaje a heslo.  Aby ste mohli využívať určité funkcie Aplikácie alebo Služieb, budete musieť vykonať ďalšie kroky, ktoré sú stanovené v podmienkach platných pre Služby uvedené v odseku 1.4.

4.6   Ak chcete odstrániť svoj Účet Honda, kontaktujte spoločnosť Honda, ako je to popísané v odseku 2.1.2.  Upozorňujeme, že ak odstránite svoj Účet Honda, nebudete môcť používať Aplikáciu ani Služby.

5. Presnosť informácií a tretie strany

5.1   Aj keď sa snažíme zabezpečiť, aby bola Aplikácia presná, aktuálna a bez chýb, nemôžeme zaručiť, že to tak bude. Ďalej nemôžeme zaručiť, že Aplikácia bude správna alebo vhodná na akýkoľvek účel.

5.2   Akékoľvek spoliehanie sa na informácie v Aplikácii je na vaše vlastné riziko, pretože tieto informácie predstavujú iba odhad a môžu byť nepresné, neúplné alebo neaktuálne.  

5.3   Aplikácia môže obsahovať odkazy na iné nezávislé webové lokality, informácie, produkty alebo služby tretích strán („Materiály tretích strán“). Materiály tretích strán nie sú pod našou kontrolou a nie sme za žiadnu z nich zodpovední ani ich neschvaľujeme. Spoločnosť Honda rovnako nezaručuje, že akékoľvek informácie o Aplikácii, ktoré poskytuje tretia strana (vrátane informácií v rámci akýchkoľvek Materiálov tretích strán), sú aktuálne, úplné alebo správne. Budete musieť použiť vlastný nezávislý úsudok, pokiaľ ide o vašu interakciu alebo nákup a používanie akýchkoľvek Materiálov tretích strán.

5.4  Akékoľvek dojednania uzatvorené medzi vami a poskytovateľom Materiálov tretích strán sú iba medzi vami a príslušným poskytovateľom. Nezodpovedáme za činy alebo opomenutia akýchkoľvek poskytovateľov Materiálov tretích strán (vrátane (okrem iného) akýchkoľvek problémov týkajúcich sa ich funkčnosti alebo dostupnosti).

5.5  Aplikáciu je možné používať samostatne, ale všetky funkcie, ako sú popísané v Obchode s aplikáciami, môžete využiť iba prepojením Aplikácie s Vozidlom a zakúpením určitých balíkov služieb od spoločnosti Honda, ako je to ďalej opísané v podmienkach platných pre uvedené Služby v odseku 1.4. 

6. Prijateľné použitie Aplikácie

6.1  Aplikáciu nesmiete používať v rozpore s ustanoveniami týchto Podmienok.  Súhlasíte s tým, že nebudete vykonávať nasledujúce činnosti:

6.1.1  nebudete kopírovať Aplikácie s výnimkou prípadov, keď je to potrebné na účely zálohovania alebo prevádzkovej bezpečnosti;

6.1.2  nebudete dávať do nájmu, prenajímať, sublicencovať, požičiavať, prekladať, zlučovať, prispôsobovať, pozmeňovať alebo upravovať Aplikáciu;

6.1.3  nebudete vykonávať žiadne zmeny alebo úpravy celej Aplikácie alebo akejkoľvek jej časti ani nedovolíte, aby sa Aplikácia alebo akákoľvek jej časť skombinovala alebo začlenila do akýchkoľvek iných programov; a

6.1.4   nebudete rozoberať, dekompilovať, spätne analyzovať ani vytvárať odvodené diela založené na celej Aplikácii alebo akejkoľvek jej časti.

6.2   Musíte dodržiavať nasledujúce podmienky

6.2.1  Aplikáciu smiete používať iba na zamýšľané použitie a primeraným spôsobom;

6.2.2  nesmiete používať Aplikáciu alebo ktorúkoľvek jej funkciu akýmkoľvek nezákonným spôsobom, na akýkoľvek nezákonný účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý odporuje týmto Podmienkam, alebo konať podvodne alebo so zlým úmyslom, napríklad preniknutím alebo vložením škodlivého kódu vrátane vírusov alebo škodlivých údajov do Aplikácie;

6.2.3  nesmiete porušovať naše práva duševného vlastníctva ani práva tretích strán v súvislosti s vaším využívaním Aplikácie alebo akýchkoľvek jej funkcií;

6.2.4  musíte zabezpečiť, aby všetci vodiči alebo používatelia Vozidla boli informovaní o tom, že Aplikácia zahŕňa možnosť sledovať Vozidlo;

6.2.5  nesmiete prenášať žiadny materiál, ktorý je hanlivý, urážlivý alebo inak sporný, v súvislosti s vaším používaním Aplikácie alebo akýchkoľvek jej funkcií;

6.2.6  nesmiete používať Aplikáciu alebo akékoľvek jej funkcie spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, deaktivovať, preťažiť, narušiť alebo ohroziť naše systémy alebo bezpečnosť alebo rušiť prevádzku iných používateľov; a

6.2.7  nesmiete zhromažďovať alebo zbierať akékoľvek informácie alebo údaje z ktoréhokoľvek aspektu Aplikácie našich systémov alebo sa pokúšať dešifrovať akékoľvek prenosy z alebo do serverov, z ktorých je poskytovaná Aplikácia.

6.3   Súhlasíte s tým, že nebudete využívať Aplikáciu spôsobom, ktorý:

6.3.1   by bol v rozpore s platnými právnymi predpismi vrátane akýchkoľvek zákonov a predpisov o cestnej premávke v ktorejkoľvek krajine;

6.3.2  je nebezpečný alebo môže spôsobiť riziko zranenia osôb alebo poškodenia majetku.

6.4  Spoločnosť Honda nezaručuje, že všetky funkcie Aplikácie sú vhodné alebo bezpečné na použitie za každých okolností.  Mali by ste starostlivo zvážiť vplyv akéhokoľvek použitia Aplikácie na osoby alebo majetok vo vašom okolí alebo vo Vozidle.

7. Záruka

7.1  Súhlasíme s tým, že vám poskytneme Aplikáciu s primeranými zručnosťami a starostlivosťou a vynaložíme maximálne úsilie, aby sme vám Aplikáciu poskytovali neprerušovane.

7.2   Beriete však na vedomie a súhlasíte s tým, že:

7.2.1  Aplikácia nebude bez chýb a nepretržite dostupná bez prerušenia.  Dostupnosť, presnosť a funkčnosť Aplikácie môže závisieť od dostupnosti mobilnej siete, internetového pripojenia alebo signálu GPS a ďalších faktorov týkajúcich sa Vozidla;

7.2.2  niektoré funkcie v Aplikácii nemusia fungovať správne alebo vôbec, ak Vozidlo nebolo udržiavané a uchovávané v dobrom prevádzkovom stave;

7.2.3   na Aplikáciu sa môžu vzťahovať obdobia nedostupnosti alebo prerušenia v čase, keď sa vykonáva údržba, aktualizácia a úpravy.

8. Zodpovednosť

8.1   Ak naša spoločnosť nedodrží Podmienky, môže byť zodpovedná za stratu alebo škodu, ktorú utrpíte, ktorá je predvídateľným dôsledkom nášho porušenia Podmienok alebo našej nedbanlivosti, ale nie sme zodpovední za akúkoľvek stratu alebo škodu, ktorú nemožno predvídať. Strata alebo škoda sú predvídateľné, ak ide o zrejmý dôsledok nášho porušenia alebo ak ste ich vy alebo my predpokladali v čase, keď ste súhlasili s týmito Podmienkami.

8.2   Aplikáciu (a všetky správy, údaje, informácie, obsah alebo iný materiál poskytnutý v spojení s Aplikáciou) dodávame iba na domáce a súkromné použitie.  Súhlasíte, že Aplikáciu nebudete používať na žiadne komerčné, obchodné účely alebo účely opätovného predaja, pričom naša spoločnosť nemá voči vám nikdy žiadnu zodpovednosť v súvislosti s akoukoľvek stratou zisku, stratou obchodnej transakcie, prerušením obchodnej činnosti alebo stratou obchodnej príležitosti.

8.3   V žiadnom prípade nevylučujeme ani neobmedzujeme našu zodpovednosť za:

8.3.1    smrť alebo ujmu na zdraví osôb vyplývajúce z našej nedbanlivosti;

8.3.2   podvod alebo podvodné skreslenie skutočnosti; a

8.3.3   akékoľvek záležitosti, ktoré nie sú povolené právnym predpisom, ktoré obmedzujú, vylučujú alebo sa snažia obmedziť alebo vylúčiť našu zodpovednosť.

9. Zmeny týchto Podmienok alebo Aplikácie

9.1  Tieto Podmienky a Aplikáciu môžeme občas aktualizovať, napríklad tak, aby vyhovovali zmenám v právnych predpisoch, aby brali do úvahy nové produkty, služby alebo aplikácie, ktoré ponúkame, alebo z iných dôvodov.

9.2   Tieto Podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť oznámením danej zmeny pri ďalšom spustení Aplikácie alebo, ak je to možné, odoslaním upozornenia do zariadenia, na ktorom je Aplikácia nainštalovaná. Ak budete pokračovať v používaní Aplikácie, bude sa to považovať za prijatie týchto zmien, ale v prípade, že tieto zmeny budú pre vás nepriaznivé, budete požiadaní, aby ste súhlasili s aktualizovanými Podmienkami a prijali ich začiarknutím políčok digitálnej akceptácie v Aplikácii.

9.3   Ak s aktualizovanými Podmienkami nesúhlasíte, nebudete môcť používať Aplikáciu.  Beriete na vedomie, že prijatím a súhlasom s aktualizovanými Podmienkami budete nimi právne viazaní.

10. Súkromie

Vaše súkromie a osobné údaje sú pre nás dôležité. S akýmikoľvek osobnými údajmi, ktoré nám poskytnete, sa bude nakladať v súlade s naším Vyhlásením o ochrane osobných údajov, ktoré vysvetľuje, aké osobné údaje od vás zhromažďujeme, ako a prečo zhromažďujeme, ukladáme, používame a zdieľame tieto údaje, vaše práva vo vzťahu k vašim osobným údajom a informácie o tom, ako kontaktovať našu spoločnosť a orgány dohľadu, ak máte otázku alebo sťažnosť týkajúcu sa použitia vašich osobných údajov.

11. Práva duševného vlastníctva

11.1   Aplikácia a všetky práva duševného vlastníctva v tejto Aplikácii sú vo vlastníctve našej spoločnosti, našich pridružených spoločností alebo našich poskytovateľov licencie (podľa potreby). Práva duševného vlastníctva sú práva ako: autorské práva, ochranné známky, názvy domén, práva na dizajn, práva na databázy, patenty a všetky ostatné práva duševného vlastníctva akéhokoľvek druhu, bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú zaregistrované alebo neregistrované (kdekoľvek na svete). Naša spoločnosť, naše pridružené spoločnosti a naši poskytovatelia licencií si vyhradzujeme všetky naše a ich práva na akékoľvek duševné vlastníctvo v súvislosti s Aplikáciou. Znamená to napríklad, že my a oni naďalej zostávame vlastníkmi takýchto práv duševného vlastníctva a môžeme ich slobodne používať, ak to uznáme za vhodné.

11.2   Na základe splnenia týchto Podmienok a vašej platby akýchkoľvek príslušných poplatkov pre našu spoločnosť vám poskytneme licenciu na používanie Aplikácie.  Táto licencia, ktorá môže obsahovať určité práva duševného vlastníctva spoločnosti Honda, našich pridružených spoločností alebo našich poskytovateľov licencií, je nevýlučná a neprevoditeľná.  Táto licencia sa môže používať iba na účely a v súlade s týmito Podmienkami.

11.3   S výnimkou ustanovení v týchto Podmienkach vám nie sú udelené žiadne práva v súvislosti s právami duševného vlastníctva spoločnosti Honda, našich pridružených spoločností ani našich poskytovateľov licencií.

11.4   Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky ochranné známky použité v rámci Aplikácie sú majetkom spoločnosti Honda, našich pridružených spoločností alebo našich poskytovateľov licencií (podľa potreby).

12. Ukončenie používania Aplikácie

12.1   Máte právo kedykoľvek prestať používať Aplikáciu.  Ak chcete odstrániť svoj Účet Honda, kontaktujte spoločnosť Honda, (pozrite si odsek 2.1.2).

12.2   V prípade, že porušíte tieto Podmienky, máme právo okamžite ukončiť alebo pozastaviť vaše používanie Aplikácie po poskytnutí oznámenia.  Bude vašou zodpovednosťou uhradiť našej spoločnosti akékoľvek primerané náklady, straty alebo iné záväzky, ktoré nám vzniknú alebo ktoré utrpíme v dôsledku takéhoto porušenia.

12.3   Sme tiež oprávnení okamžite ukončiť vaše používanie Aplikácie, ak z akéhokoľvek dôvodu prestaneme poskytovať Aplikáciu vo vašej krajine alebo našim zákazníkom vo všeobecnejšom rozsahu.

13. Udalosti mimo našej kontroly

13.1 Nebudeme zodpovední za žiadne neplnenie alebo meškanie s plnením ktorýchkoľvek z našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, ktoré je spôsobené akýmkoľvek aktom alebo udalosťou mimo našej primeranej kontroly vrátane (okrem iného) nasledujúcich situácií:

13.1.1   zlyhanie verejných alebo súkromných telekomunikačných sietí;

13.1.2   zlyhanie Aplikácie alebo akýchkoľvek Služieb z dôvodu nedostatočného signálu GPS, nedostatočného pripojenia na internet, nepriaznivých poveternostných podmienok, prírodných katastrof alebo zmeny právnych predpisov alebo vládnych pokynov alebo príkazov,

každá z takýchto situácií sa označuje ako „Udalosť mimo našej kontroly“.

13.2   Ak dôjde k Udalosti mimo našej kontroly, ktorá ovplyvní plnenie našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok:

13.2.1   plnenie našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok sa preruší a čas plnenia našich povinností sa predĺži o trvanie Udalosti mimo našej kontroly; a

13.2.2  vynaložíme všetko primerané úsilie na to, aby sme našli riešenie, ktoré umožní plnenie našich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok aj napriek Udalosti mimo našej kontroly.

14. Ďalšie podmienky

14.1  Ak v týchto Podmienkach použijeme slová „písomne“ alebo „napísané“, označuje to aj e-mail, pokiaľ nestanovíme inak.

14.2    Naše práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok môžeme previesť na inú organizáciu, čo však neovplyvní vaše práva alebo naše povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok.

14.3   Svoje práva alebo povinnosti podľa týchto Podmienok môžete previesť na inú osobu, iba ak s tým písomne súhlasíme.

14.4  Tieto Podmienky platia medzi vami a nami. Žiadna iná osoba nemá žiadne práva na vymáhanie akejkoľvek časti týchto Podmienok.

14.5  Každý odsek a oddiel týchto Podmienok funguje samostatne.  Ak akýkoľvek súd alebo relevantný orgán rozhodne, že ktorékoľvek z nich sú protizákonné alebo nevymožiteľné, zostávajúce odseky a oddiely týchto Podmienok zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

14.6  Ak nebudeme trvať na tom, aby ste si splnili ktorúkoľvek z vašich povinností vyplývajúcich z týchto Podmienok, alebo ak si nebudeme naše práva voči vám presadzovať alebo ak s tým budeme meškať, nebude to znamenať, že sa zriekame týchto práv a že si tieto povinnosti nemusíte splniť.  Ak vám odpustíme nesplnenie povinnosti, urobíme to len písomne a nebude to znamenať, že vám automaticky odpustíme každé ďalšie nesplnenie povinnosti.

15. Platné právne predpisy

15.1 Tieto Podmienky sa riadia slovenským právom. To znamená, že vaše používanie Aplikácie a akékoľvek spory alebo nároky vyplývajúce z Aplikácie alebo v súvislosti s Aplikáciou (vrátane nezmluvných sporov alebo nárokov) sa budú riadiť právnymi predpismi Slovenskej republiky.

15.2  V súvislosti s týmito Podmienkami môžete podať žalobu na slovenských súdoch.

16. Podmienky Balíka služieb

16.1  Okrem podmienok stanovených v odseku 1 až odseku 15 týchto Podmienok existujú určité podmienky, ktoré sa vzťahujú osobitne na určité služby a funkcie, ktoré môžete používať prostredníctvom Aplikácie alebo Vozidla („Podmienky balíka služieb“).

16.2   Podmienky balíka služieb sú uvedené nižšie a aby sa predišlo pochybnostiam, tvoria súčasť vašej právne záväznej dohody so spoločnosťou Honda (ako je to uvedené v odseku 1.2).  Podmienky balíka služieb sa uplatňujú, ak používate niektorú zo zodpovedajúcich služieb a funkcií, na ktoré sa majú Podmienky balíka služieb vzťahovať.

16.3  V prípade rozporu alebo nesúladu medzi odsekom 1 až 15 týchto Podmienok a Podmienkami balíka služieb majú prednosť Podmienky balíka služieb (iba v rozsahu takéhoto konfliktu alebo nekonzistentnosti).