Časté otázky

Potvrdenie zápisu rozmerov pneumatík a ráfikov v registračnom dokumente

Prevádzkovateľ vozidla ho môže používať na pozemných komunikáciách iba ak je v súlade s jeho typovým schválením. Rozmery a špecifikácie pneumatík a ráfikov sa uvádzajú v osvedčení o evidencii vozidla (ďalej len OEV) podľa typového schválenia vozidla. Niektoré typy vozidiel majú schválených viacero špecifikácii (štandardné a alternatívne), niektoré môžu mať schválenú iba jedinú špecifikáciu (štandardnú bez alternatív). Výrobca vozidla je povinný uvádzať špecifikácie v súlade s typovým schválením udeleným skúšobňou.

V prípade ak došlo pri registrácii alebo zmene registračného dokumentu vozidla k administratívnej chybe, je možné vydať tzv. COC doklad (Certifikát konformity) ku konkrétnemu vozidlu v ktorom sa okrem iných špecifikácii uvádzajú aj schválené špecifikácie pneumatík a ráfikov.

Výrobca vozidla nemôže potvrdiť špecifikácie, ktoré nie sú v súlade s typovým schválením vozidla a to ani formou udelenia výnimky a bez ohľadu na argumenty technického charakteru ako je napríklad dodržanie obvodu kolesa a pod.

Niektorí výrobci alebo dodávatelia diskov kolies však môžu byť držiteľmi typového schválenia diskov kolies ako komponentu udeleného Ministerstvom dopravy a pri dodržaní určitých podmienok stanovených týmto schválením je v niektorých prípadoch na jeho základe možné vykonať do OEV zápis špecifikácii aj nad rámec typového schválenia vozidla. V týchto prípadoch vám síce Honda Slovakia nedokáže poskytnúť podporu, ale môžeme odporučiť obrátiť sa priamo na držiteľa takéhoto typového schválenia komponentu a jeho požiadať o ďalšie informácie.

Výmena karosérie vozidla

Výmena karosérie vozidla je podľa zákona 725/2004 zakázaná ak ide o výmenu karosérie, ktorá už bola použitá na inom vozidle. Keďže od výrobcu nie je možné objednať novú karosériu ako celok, je možné považovať výmenu karosérie z legálneho pohľadu za nemožnú.

Výmena motora

Výmena motora sa môže realizovať iba za motor zhodného typu. Zhodný typ znamená, že motor má rovnaké typové označenie. Napríklad motor D15Z2 možno vymeniť iba motorom D15Z2. Zhodné musí byť celé typové označenie motora.

Potvrdzovať zhodu typu motora pre účely registrácie nie je potrebné, pretože v OEV sa uvádza iba typové označenie motora bez jeho sériového čísla.

COC (Certificate Of Conformity)

 • Čo je to COC a aký je jeho účel ?

  COC (Certificate Of Conformity) je vyhlásenie o zhode s typovým schválením ES. Účelom tohto dokumentu je zabezpečiť voľný pohyb tovaru v rámci Európskej únie, špecificky pre tovary ktoré podliehajú harmonizovanej homologácii a registrácii.  Je to dokument, ktorý zároveň obsahuje špecifikácie vozidla, ktoré sú potrebné pre jeho registráciu v ktoromkoľvek členskom štáte EU bez akýchkoľvek ďalších formalít.

 • Čo je obsahom COC ?

  COC je deklarácia výrobcu, že vozidlo je v zhode s udeleným typovým schválením.  Obsahom dokumentu je identifikácia vozidla a jeho výrobcu, číslo typového schválenia, technické špecifikácie vozidla a iné údaje.  Obsah COC je stanovený príslušnou smernicou EU.

 • Kto vydáva COC ?

  COC môže vydať iba osoba, ktorá má pre konkrétny typ vozidla udelené typové schválenie ES, spravidla výrobca vozidla.  Za výrobcu môže vydať COC doklad jeho zástupca.

 • Pre ktoré vozidlá je možné vydať COC ?

  COC je možné vydať iba pre vozidlá, ktoré majú udelené typové schválenie ES.

 • Pre ktoré vozidlá nie je možné vydať COC ?

  COC nie je možné vydať pre vozidlá ktoré nemajú udelené typové schválenie ES.  Sú to napríklad vozidlá inej ako EU špecifikácie (napríklad vozidlá určené pre americký, japonský alebo iný trh) alebo pre staršie vozidlá, ktorým ešte nebolo udelené typové schválenie ES.  COC taktiež nie je možné vydať na prestavané vozidlá.

Ako zistiť či má konkrétne vozidlo typové schválenie ES ?

Všetky vozidlá, ktoré majú udelené typové schválenie ES majú povinne na typovom štítku uvedené číslo typového schválenia ES.  Najvhodnejší spôsob ako zistiť či má konkrétne vozidlo typové schválenie ES je skontrolovať typový štítok.

Súčasťou čísla typového schválenia ES je číslo smernice EU podľa ktorej bolo vozidlu typové schválenie udelené.  Číslo typového schválenia ES začína malým písmenom „e“ za ktorým nasleduje číslo krajiny, ktorá schválenie udelila (napr. e1 = Nemecko, e2 = Francúzsko, e3 = Taliansko, e4 = Holandsko ...), potom nasleduje číslo smernice EU a číslo schválenia.  Typový štítok sa nachádza na prístupnom mieste, na automobiloch spravidla v motorovom priestore alebo na B-stĺpiku, na motocykloch na ráme.

COC pre automobily a motocykle Honda

Honda Motor Europe Limited Slovensko, organizačná zložka, zástupca výrobcu spoločnosti Honda na Slovensku vydáva COC certifikáty.  Pre individuálne dovážané vozidlá vydáva COC na základe žiadosti majiteľa vozidla.  Vydanie COC dokladu, prvotlače je bezplatné.  Vydanie duplikátu COC je spoplatnené sumou 175€.

Ako požiadať o COC ?

Prosíme Vás, aby ste nepodávali žiadosti o vydanie COC osobne.  Žiadosti nám zašlite na nižšie uvedenú e-mailovú adresu.

K vyplnenej žiadosti v prípade dovozu vozidla zo zahraničia vždy priložte kópiu predchádzajúceho dokladu o registrácii (tech. preukazu). Táto príloha je povinná.

Technický opis

V prípade vozidiel, ktoré nemajú udelené typové schválenie ES a pre účely registrácie je potrebné deklarovať technické špecifikácie, je možné vystaviť technický opis v rozsahu OEV. Tento technický opis je vystavený formou potvrdenia a obsahuje existujúce špecifikácie. Pri vozidlách bez EU homologácie neobsahuje napríklad špecifikácie schválení na brzdy, emisie a pod., ale obsahuje rozmery a hmotnosti vozidla a iné výrobcom udávané parametre.

Technický opis nenahrádza COC a Honda nezaručuje že technický opis bude postačujúci pre registráciu vozidla. Vydanie technického opisu je spoplatnené sumou 120€.

 

V prípade prijatia žiadosti o vydanie technického opisu na vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES bude automaticky vydané COC.

Žiadosti zasielajte na:

E-mail:           info.sk@honda-eu.com